| محمد محمدی گیلانی
من مثل بسیاری از ایرانیان هم نسل خودم که در کام انقلاب فرو رفتیم و بلعیده شدیم، یک خدا بیامرزی به محمد محمدی گیلانی بدهکارم.

| حسن روحانی

| یاد آر ز شمع مرده یاد آر

| طوطی های قانونگذار
امیدی هست که حق به حق دار برسد و کسانی وارد نهادهای قانونگذاری بشوند که شباهتی به "طوطی" نداشته باشند؟ اگر بخواهیم، البته می شود.

| وقت تنگ است

| آن روز که در راه است

| یک زن ممنوع الخروج
سلام لطفا در بیانیه ها و مبارزات بیشتربه تحلیل مسائل زنان ایرانی که طبق قانون حق مسکن، حق کار ، حق سفرشان در ایران در اختیار همسرانشان است بپردازید زنان در ایران از ترس محدود شدن تن به ظلم و...

| با سلام خدمت شما خانم مهرانگيزكاراز ایران
زنان و دختراني كه از حق تحصيل محروم ميشوند چرا كه آنها بايد در اتاق انتظار شوهريابي بمانند


| یک قصه، یک تجربه
یک قصه از صدها قصه های دوران وکالت در تهران

| یک قصه، یک تجربه
زن یاد گرفت که دادخواهی حق انسان است