خطای ديد يا خطای ديدگاه؟

در وب​نوشت های محمدعلی ابطحی

آقای محمد علی ابطحی در تاريخ ۴ مهر در وب​نوشت خود گزارش داده​ که پس از شرکت در يک مجلس سوگواری بلافاصله در يک مجلس عروسی شرکت کرده​است. بر پايه​ی گزارش ايشان،​ طيف اصلاح​طلب که در مجلس ختم حاضر بوده​اند، در جشن عروسی هم حضور داشته​اند. وی از چهره​های سرشناس اصلاح​طلب نام می​برد که در هر دو مجلس حاضر بوده​اند. در فهرست بلندبالای آقای ابطحی حتی يک نام "زنانه" به چشم نمی​خورد. اين کمبود را که به هر حال خطای ديد يا خطای ديدگاه است می​توان به شکل​های مختلف توجيه کرد و مثلاً گفت:

۱- در جمع اصلاح​طلبان ۸ سال اخير، چهره​های شاخص زنانه حضور نداشته و اصلاح​طلبان منحصراً از جنس ذکور بوده​اند.
۲-درجمع اصلاح​طلبان،​ چهره​های شاخص زنانه البته فعال بوده و هستند،​ اما آقای ابطحی آنها را اصلاً نمی​شناسد و چون به طور متعارف از ترس فروغلطيدن در پرتگاه گناه و معصيت هرگز سرشان را بالا نمی​کنند تا افراد مونث را رويت کنند، لذا زنان حاضر در هردو مجلس را نديده​اند.
۳- زنان اصلاح​طلب از حضور در مجلس عزا و عروسی که هردو به ميزبانی چهره​های شاخص برگزار شده امتناع نموده و با صاحبان عزا و عروسی قهر بوده​اند. يعنی نه در مجلس ترحيم همسر آقای علوی تبار شرکت جسته اند، نه در مجلس عروسی فرزند آقای جلايی پور!

اما می​دانيم که دلايل سه گانه​ی بالا بی​پايه است. به اين معنا که زنان طيف اصلاح​طلب حتماً حاضر بوده​اند و آقای ابطحی حتماً آنها را رويت کرده و شرط ادب هم به جا آورده​است. پس چه دليلی داشته که آقای ابطحی به طيف اصلاح​طلب، به بهانه​ی گزارش​نويسی، منحصراً جنسيت مردانه داده و گرفتار خطای ديد يا خطای ديدگاه شده​است؟

بی​گمان مرزهای "بيرونی" و "اندرونی" در قلب لشکر اصلاحات همواره بازسازی شده​است و آقای ابطحی از باب "احتياط" که فقها از هر دسته و گروه به آن پايبندی نشان می​دهند،​ گزارش را ناقص انتشار داده​است. ايشان اگر هم اذن ورود به اندرونی را نداشته، از حضور زنان اصلاح طلب در هردو مجلس آگاه بوده​است و می​داند زنانی که به اين طيف قدرت و قوت بخشيده​اند،​ در مجلس ششم، در جنبش دانشجويی،​ در مطبوعات، ​در احزاب،​ در انجمن​ها و شوراها، در بحث​های حقوق بشری و ... جانانه کار کرده و هزينه پرداخته​اند. با اين وصف در گزارش​نويسی​های رايج، آقايان آنها را ناديده می​گيرند:​ يا برپايه​ی خطای ديد، يا برپايه​ی خطای ديدگاه، يا از باب "احتياط"! در هر سه صورت موضوع قابل بررسی است و و باز هم به قول فقها "خالی از اشکال" نيست.

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی