رویا طلوعی - نمادی از قدرت زنانه

چندی است " رویا طلوعی " فعال حقوق بشر از اهالی کردستان به قید وثیقه از زندان آزاد شده است . چندی است که شبها زیر پتوهای آبی رنگ زندان های ایران که ترازوی عدالت را به کرات روی آن چاپ کرده اند نمی خوابد و خودش را لابلای چادرهای سرمه ای رنگ که مخصوص زنان زندانی است و نقش ترازوی عدالت را در تار و پود آن تنیده اند نمی پیچد . اگر این ترازوها به راستی ترازو بود و عدالت را نوید می داد ، کار کسی که از حقوق قومی اش دفاع می کرد به زندان نمی کشید . اگر این ترازوها سمبول برابری بود ، زنی را که بر مبانی حقوق بشر پا می فشارد راهی زندان نمی ساختند . ترازوهای تقلبی فقط ابزار کار است و به بهانه ی آن مدافعان حقوق بشر همتای تبهکاران حرفه ای و خطرناک بر کرسی اتهام می نشینند. از آن رو که به راستی دفاع از موازین حقوق بشر که حقوق قومی پاره ای حساس از آن است ، بقای حکومت مخالفان حقوق بشر را به خطر می اندازد . وقتی دام برای فعالان حقوق بشر می گسترانند ، رهایی از آن آسان نیست . به جاسوسی ، اقدام علیه امنیت ملی و تحریک به قصد ایجاد آشوب و مانند آن متهم می شوند تا دیگران جراُت نکنند به راه آنها بروند .

برافراشتن پرچم حقوق بشر از سوی یک زن خوش چهره و جوان ایرانی که از حقوق قوم خود شجاعانه دفاع می کند ، یک رویداد تاریخی است . رویا پاسداری از حقوق قوم خود را برگزیده است . نه به نیت تجزیه ، که به نیت حفظ تمامیت ارضی ایران . از نگاه او فقط در پرتو تاُمین خواسته های حقوق بشری اقوام گوناگون است که وحدت ایران حفظ می شود . رویا را قوم کرد می ستایند ، ایرانیانی نیز که می دانند مطالبه ی حقوق قومی حق است و تاُمین حقوق اقوام مختلف تضمین کننده ی تمامیت ارضی ایران است ، رویا را می ستایند . او پرچم حق خواهی قوم خود را به دوش می کشد و پاره ای است از آن پیکره ی زنانه که در فرهنگ های جهان فرشته عدالت نامگذاری شده است . ترازو در دست رویا و همراهانش است . آن تصویر قلابی که بر لباس زندانیان ، پتوهای زندان و چادر زنان زندانی نقش بسته ، ابزاری است که در پناه آن نخبگان و آزادیخواهان قربانی می شوند .

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی