4 سال رنج وشکنجه و دوری


به این عکس نگاه کنید:

Siamak Pourzand

"سیامک پورزند" است که 24 نوامبر2001 ربوده شد و پس از مدتها بی خبری سر و کله اش دریک نمایش امنیتی و تلویزیونی پیدا شد. درآن نمایش "سیامک" وجود نداشت. ازکرامت انسانی چیزی برایش باقی نگذاشته بودند. اوهنوز که هنوز است زندانی سیاسی است و ظاهرأ درمرخصی به دلیل کهولت سن به سرمی برد.

به این عکس نگاه کنید که لحظۀ دیدارپدری رنج دیده و شکنجه شده را با کوچکترین فرزندش "آزاده" گزارش می دهد:

Azadeh & Siamak Pourzand

به این عکس نگاه کنید. خطوط درد و رنج را درسیمای پدری سالخورده که قربانی منازعات جناحی شده و ایام پیری را زیر شکنجه گذرانده و اینک درخانه اش زندانی است ، خوب بنگرید.

"سیامک" نمی تواند از کشورخارج شود و به فرزندانش بپیوندد. فرزندان "سیامک" هم به جرم اعتراض علنی و گستردۀ جهانی نسبت به وضعیت مشقت بار پدرشان، امنیت ندارند تا به ایران بازگردند.

"آزاده" کوچکترین فرزند، پس از یک سال تماس و رایزنی با نمایندگی های جمهوری اسلامی خارج از کشور و سازمان های ذیربط داخلی که خود داوطلبانه به آن پرداخت، ژانویۀ سال 2005 با ترس و لرزراهی ایران شد. نمایدگی ها و سازمان های مربوط (خارج وداخل کشور) امنیت او را برای ورود به کشور و خروج از کشور تضمین نکردند و تأکید نمودند باید درجاتی از ریسک را بپذیرد. فقط قول دادند اگر مشکل ایجاد بشود، کمک خواهند کرد. "آزاده" همۀ شرایط و خطرهای احتمالی را پذیرفت. می خواست هرطورشده پدرش را که درهم شکسته و تنها مانده است ببیند. رفت و بازگشت. علاقه ندارم به شرح جزئیات این دیدارده روزه که پراز تشویش و اضطراب و حادثه بود بپردازم. عکس به اندازۀ کافی گویاست و نیت من را از طرح موضوع تأمین می کند.

عکس لحظه ای را ثبت کرده که پدررنجدیده ناباورانه بعد از چهارسال دوری دخترش را درآغوش گرفته. او را می بوسد و می بوید. پدر و دختر هردو می دانند زود باید ازیکدیگر جدا بشوند و می دانند آن امنیت نسبی که با هزار منت به دست آمده محدودیت زمانی دارد و ممکن است دیگر تکرار نشود.

آیا می شود باور کرد که کارگردانان این رنج ها و حرمان ها ، آنگونه که خود ادعا می کنند خدا را می شناسند و به معاد و روز قیامت عقیده دارند؟

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی