طرفداران جدایی دین از حکومت کجا هستند؟

طرفداران جدایی دین از سیاست کجا هستند و در معادلات سیاسی ایران امروز چگونه ارزیابی می شوند؟ این پرسشی است که پیاپی تکرار می شود و پاسخ می طلبد. اخیرا که بحث ظهور موعود در محافل حکومتی ایران بالا گرفته و ایجاد تنش کرده است، پرسش ها پیرامون وزن طرفداران جدایی دین از حکومت در ایران جدی تر شده است. پاسخ به پرسش سهل و ممتنع است. سهل است، از آن رو که طرفداران جدایی دین از حکومت در ایران امروز همه جا حضور دارند، جز در سطوح بالای مدیریتی و ممتنع است از آن رو که قانون اساسی و دیگر قوانین راه را بر ورود عرفی گرایان (طرفداران جدایی دین از حکومت) به حوزه های تصمیم گیری بسته است.

نظام گزینش صدر تا ذیل حوزه های مهم سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را به افرادی سپرده که پیشینه ی آنها جانبداری از اختلاط دین و حکومت بر پایه ی خویشاوندی با بزرگان یا باور قلبی یا به انگیزه ی برخورداری از جاه و مقام و ثروت ثبت شده است. نظام گزینش بر خلاف آنچه شایع کرده اند با شیوه ی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات آغاز نمی شود و در حوزه های انتخابات هم پایان نمی یابد. نظام گزینش در تمام ارکان جمهوری اسلامی تزریق شده تا طرفداران جدایی دین از حکومت به درون سیستم راه پیدا نکنند. فزون بر آن نظام گزینش چنان قوی پنجه و همه جانبه امور را در کنترل دارد که افراد و گروه های مؤسس انجمن ها ، سازمان ها ، احزاب ، مطبوعات ، انتشارات و تشکل های کارگری و کارفرمایی چنانچه در سوابق شان نقطه نظرهای جدایی دین از حکومت پررنگ و مشهود باشد ، رد صلاحیت می شوند. این شکل از رد صلاحیت توسط وزارت ارشاد اسلامی ، وزارت کشور و نهادهای انضباطی و نهادهایی با نامهای متتوع دیگر تحقق می یابد و نموداری است از قدرت نظام گزینش که شورای نگهبان فقط نماد زورمند آن است . نظام گزینش شبکه ای و سراسری عمل می کند و به " حذف " منتقدان در همه ی سطوح می پردازد .

با این وضعیت طرفداران جدایی دین از حکومت و سیاست همه جا هستند جز آنجا که باید باشند . همزمان با انتخابات دور نهم ریاست جمهوری از باب خالی نبودن عریضه یک حزب عرفی گرا اعلام حضور کرد که بعد از اعلام وجود لب فروبست و تبدیل به دلیل محکمه پسندی شد برای جلب توجه جهانی و تأکید بر اینکه در ایران عرفی گرایان هم می توانند حزب تأسیس کنند !

نظام گزینش محدود نمی شود به سلب حق مشارکت در امور مهم سیاسی از طرفداران جدایی دین از حکومت . این نظام چنان قوی پنجه و همه جانبه عمل می کند که به افراد و سازمانهای دینی – سیاسی که در بالا بردن تب انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی جانفشانی ها کرده اند اجازه نمی دهد وجهه ی قانونی پیدا کنند .

این است که بدنه ی حکومت و امور علمی ، دانشگاهی ، کارشناسی ، هنرها ، ادبیات ، کسب و کار و چرخه ی زندگی روزانه را طرفداران جدایی دین از حکومت و سیاست ( عرفی گرایان ) می چرخانند و ریاست و سروری و امتیازات خاص در انحصار مدعیان پرچمداری حکومت دینی است .

هرچه هست نظم و نسقی است که شهروندان را به درجه یک و درجه دو تقسیم کرده و رندانه حقوق آنها را از هم تفکیک نموده است . با آنها دوگونه برخورد می کند و برای توجیه رفتار غیر عادله به قانون و شرع استناد می جوید . قانون را خود ساخته و شرع را منحصرا خودی ها تفسیر می کنند !