گام های لرزان

کمیسیون دفاع ازحقوق زنان دفترتحکیم وحدت

صورت ظاهری خبرپرتوان و دگرگون سازاست. ادوارنیوزاعلام موجودیت کمیسیون دفاع ازحقوق زنان دفترتحکیم وحدت را گزارش می دهد:

" شورای عمومی دفترتحکیم وحدت بنا به پیشنهاد دانشگاه های علامه طباطبائی، الزهرا و دانشکده ی اموراقتصادی با شکل گیری کمیسیون دفاع ازحقوق زنان دفترتحکیم وحدت موافقت کرد. هدف ازتشکیل کمیسیون پی گیری مطالبات بخش عظیمی ازجامعه ی دانشگاهی وپیوند بهترجنبش دانشجویی باجنبش زنان است."

هدف عالی است، اما شرایط سیاسی و اجتماعی ایران چنان است که هدف های بزرگ باگام های لرزان دنبال می شود.

این تصمیم گیری اززاویه ی خاصی نگریسته شده ونگرانی ایجاد کرده است. برخی دختران درگیربا موضوع می گویند چون تا به حال در اتحادیه ی انجمن های اسلامی فعالیت کمیسیون دفاع ازحقوق زنان سابقه نداشته، لذا نگاه ها به سوی ما معطوف می شود و انتظارات برترازتوانایی دختران است. آنها می گویند با گام های لرزان راه می پیمایند و عقیده دارند نمی توان بدون برخورداری از "تئوری" بدنه ی دانشجویی را نسبت به حقوق زنان حساس کرد، برانگیخت وبه حرکت فراخواند. آنهامی گویند ناگزیریم ازشیوه های دیگرگروه های فعال در امر حقوق زن استفاده کنیم اما با دو حوزه ی کاری مواجه می شویم. یک حوزه خطرکرده و به تئوری دربحث حقوق زن پربها داده است و به همین اتهام زیر نگاه های امنیتی پرپرشده و تریبون های خبری و امکانات ارتباطی خود را ازدست داده است. حوزه ی دیگربرای ماندگاری و دوری ازخطردست به عصا راه رفته وازهرنوع تکیه گاه تئوریک دوری جسته و مدعی است عمل گرایی می کند تا نیروهای امنیتی لت و پارش نکنند.

دختران رشید ایرانی نمی خواهند دراین حوزه ی کاری بلغزند. البته دوست ندارند هنوز زاده نشده ازبین بروند. آنها راه حل می طلبند. نظام امنیتی ایران طی ربع قرن نهاد رهبری جریانات اجتماعی و سیاسی رادرتمام زمینه ها ترور کرده و بدنه های بدون سررا گاهی آزاد می گذارد تا گام های لرزانی بردارند. اما درنبود نیروهای رهبری، کادرو بدنه سرگیجه می گیرد.

کسانی که استعداد و ظرفیت رهبری درحوزه ی مسائل زنان را داشته اند مثل دیگررهبران از صحنه حذف شده و از ریشه ی خود جدا افتاده اند. اینک دختران دانشجو چاره ای ندارند جز آنکه بارسنگینی را بدون برخورداری از تجربه ی پیران روی شانه های ظریف خود حمل کنند. شاید درنخستین گام ها بهترآن است تا روایتی از مبارزات زنان انگلیس، امریکا، کانادا، شیلی و افغانستان و دیگرجوامع درگیربا مسأله را به صورت گزارش، فیلم و قصه جمع آوری کرده واین مجموعه را الهام بخش و پشتوانه ی حرکت در فضای نامطلوب سیاسی – اجتماعی قرار دهند. ماهیت این مبارزات همان قدر تئوریک است که عمل گراست و همان قدرعمل گراست که تئوریک است. انسان همواره درموقعیت های نامطلوب سیاسی و اجتماعی است که ناچارازمبارزه می شود و درشرایط نامطلوب گاهی تأثیر گام های لرزان چندان انرژی بخش می شود که دگرگونی حاصل آن است.

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی