تأکید برجدایی دین از دولت انکاراسلام نیست

نهادهای جمهوری اسلامی برپایه ی نظام گزینش سامان یافته اند. نظام گزینش مردم ایران را به دودسته تقسیم می کند و به قول برخی کارشناسان نوعی آپارتاید سیاسی را امکان پذیرمی سازد. یک دسته آن هایی که اسلام ایدئولوژیک را باوردارند یا باورندارند اما با هدف کسب موقعیت و ثروت به آن تظاهرمی کنند. این دسته ازمردم که از صافی های گزینش می گذرند حق دارند در مراکز مهم و حساس حکومتی قرار گرفته و برای تمام مردم ایران تصمیم گیری کنند. دسته ی دیگرایرانیانی را شامل می شود که اسلام ایدئولوژیک را باورندادند و حاضرنیستند برای کسب موقعیت و ثروت به دروغ به آن تظاهرکنند. درنتیجه یک مرزبندی حقوقی و غیرمنصفانه مردم ایران را از هم جدا می سازد.

اینگونه شایع ورایج کرده اند که مردم ایران به وضعیت موجود و تلخ کامی های ناشی از نظام گزینش رضایت داده اند. حال آنکه ناظران داخلی به خوبی می دانند چنین نیست و ایرانیان مبانی نظام گزینش را قبول ندارند.

برپایه ی تحقیقاتی که انجام شده وگاهی نمونه ای ازآن انتشار می یابد روشن می شود که وضع موجود درقلوب مردم ایران پایگاه قابل اطمینانی ندارد. مردم ایران درامرحکومتی نظرات واحدی ندارند و نمی شود اکثریت آنها را زیر خط قرمزی به نام " آمیختگی دین و دولت " از مشارکت در امور مهم و حساس مملکتی محروم ساخت و نمی توان برپایه ی این خوش خیالی که مردم ایران عموما طرفدارآمیختگی دین و دولت هستند ایران را از مجموعه ی جهان برکنار نگاه داشت و مردم ایران را ازثمرات ضوابط جهانی حقوق بشر محروم کرد. چنانچه آن نظرسنجی که درزمستان 1382 انجام شده اینک تکراربشود نتایجی به دست می آید که گرایش غالب مردم ایران را به جدایی دین و دولت گزارش می دهد. این گرایش که دردوسال اخیربه شدت تقویت شده به معنای انکاراسلام از سوی اکثریت مردم ایران نیست، بلکه حاکی از آن است که مردم بسیار تجربه اندوخته اند و حساب دین و ایمان خود را از حساب حکومت جدا می کنند و به این یقین رسیده اند که با ادامه ی وضع موجود و درآمیختگی دین ودولت به جایی نمی رسند و بیش از پیش درجهان منزوی می شوند.