تصویر و تصور


منابع رسمی دولت ایران درعالم خیال تصویر دل بخواهی ازجامعه ترسیم کرده اند و به اتکای آن بزرگ نمایی می کنند. این تصویر یک تصور است که واقعیت ندارد.

برپایه ی نظرسنجی زمستان 1382 که اخیرا درروزنامه ی شرق انتشاریافته است:

53/5 درصد ایرانیان با جدایی دین ازسیاست مخالفند. درعین حال حدود همین میزان ( 2/53 درصد) با مسئولیت ندادن به شهروندانی که معتقد به جدایی دین ازسیاست هستند موافق نیستند. 4/14 درصد ازکسانی که پرسش با آنها درمیان گذاشته شده درپاسخگویی مرددند. 7/32 درصد با جدایی دین ازسیاست موافقند و 4/32 درصد آنان معتقدند نباید به چنین اشخاصی مسئولیت داد. به این ترتیب کمتر از یک سوم ایرانیان با جدایی دین از سیاست موافقند و کمترازیک سوم نیزبا دادن سمت به افراد معتقد به جدایی دین ازسیاست مخالفند. به عبارت دیگر بیش از دو سوم مردم با پیوند دین و سیاست مخالفت ندارند. ولی همین حدود با انتصاب معتقدان به جدایی دین از سیاست نیز مخالف نیستند. پس دو گروه یکی طرفدار جدایی دین از سیاست و دیگری طرفدار پست دادن به افراد معتقد به جدایی دین از سیاست تصویر روشنی از جامعه را نشان می دهند. چنین وضعی بیانگر تسامح مذهبی و تساهل سیاسی ایرانیان است که درعین دین باوری معتقد به مسئولیت پذیری همه ی شهروندان اعم از معتقدان به اجتماعی بودن دین یا مخالفان این گزاره اند.

چنانچه منابع رسمی دولت ایران به چهره ی جامعه ی ایران درست بنگرند بی گمان درسیاست های خود تجدید نظر می کنند و باورشان می شود که تصویرواقعی ایران تا چه اندازه با تصور آنها فاصله دارد. این فاصله همان است که به جدایی مردم از دولت تعبیر می شود و بی تفاوتی شهروندان نسبت به رویدادهای سیاسی از تبعات آن است . این همه حاصل خطاهای سیاسی است که ریشه درنظام گزینش دارد ودرعمل به حاشیه نشینی اکثریت مردم ایران درامورحکومتی منجرشده ونظارت بخش عمده ای ازجمعیت کشوربرعملکرد مدیران را ناممکن ساخته است به این بهانه که عموم مردم ایران طرفداردرآمیختگی دین و دولت هستند ودریک چنین جامعه ای برای مخالفان درسطوح بالای حکومت جایی نیست . اینک به خوبی پیداست مجموعه ی خطاها که سطح اتکای آن تصورات دل بخواه حکومتی است، بیش از خطرات خارجی امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند. حکومتی که ازنظرسنجی برپایه ی داده های علمی و اجتماعی گریزان است و بدین کفایت می کند که گاهی جمعیت طرفدارخود را نمایش بدهد درنهایت برنده نمی شود. امروزه سیاست علم است و انکارمبانی علمی آن به اضمحلال حکومت می انجامد.