اما ایران هرگز چنین نبوده است!

ایران همیشه چنین بوده است: مجموعه ای رنگارنگ از آمال و آرزوهای سیاسی که درپیکره ای واحد با درجات بالایی از شکیبایی و تحمل آرام زیسته و تا سقف زمانی معینی بر ستمگری حکام وقت نشوریده است.

ایران همیشه چنین بوده است: کشوری با موقعیت بی همتای استراتژیک، زیر سلطۀ حکومتی که از بوی نفت مست مست شده است- چندانکه فقط دو قدمی خود را پاییده- و آینده را بکلی از یاد برده است.

ایران همیشه چنین بوده است:: مجموعه ای از مردمی گرفتار، بیزار از دخالت خارجی و در تنگنای اختناق سیاسی که خودی های بر نشسته بر مسند قدرت بر او تحمیل کرده اند و مانند اشغالگران خارجی او را چاپیده اند.

ایران همیشه چنین بوده است: کشوری که گاهی از ظلم و جور خودی و در نبود امنیت به بیگانه امید بسته و چشم به افق های دور دست دوخته است.

اما ایران هرگز چنین نبوده است که هست: ملتی در محاصرۀ جغرافیایی نیروهای خارجی و در زندان نیرو های داخلی . نزدیک را می نگرد دلهره آور است، دور را می نگرد هولناک است.

ایران هرگز چنین نبوده است که هست: ثروتمندی است که به خاک سیاه فقر نشسته، از شدت محرومیت سرگیجه گرفته و نمی داند خواسته های خود را با کدامیک از دو خصم در میان بگذارد. با آن که ظاهرا خودی است و دارد ملتی را به پرتگاه می برد یا با آن که از ریشه غیر خودی و بیگانه است وهرگز نمی تواند حافظ منافعش بشود.

ایران هرگز چنین نبوده است که هست: فقط صحنه را نظاره می کند، بی آنکه بتواند با اعتماد به نفس روی صحنه ظاهر شده و بازی تازه ای ارایه دهد.

ایران هرگز چنین نبوده که هست!

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی