دکترولایتی و سازوکارهای دموکراتیک


دکترعلی ولایتی عضومجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیرخارجه ی اسبق درآخرین اظهارات خود گفته است:"هوشمندی آیت الله سیستانی باعث پیاده شدن سازوکارهای دموکراتیک شد. مردم هرکشورخودباید به این رشد برسند که خودشان برکشورشان حکومت کنند."

دلواپسی دکترعلی اکبر ولایتی در زمينه "پياده شدن سازوکارهای دموکراتیک" البته تازگی دارد. اما هوشمندی آیت الله سیستانی برای کاستن ازتنش ها وایجاد امکانات اجرایی برای اجراي سازوکارهای دموکراتیک درکشورعراق جای ترديد ندارد. درایران هم قحط الرجال نیست و مردم حضور شخصیت های هوشمند واثرگذارخود را که واداربه سکوت وترک صحنه ی سیاست شده اند به خوبی احساس می کنند.

دکترعلی اکبر ولایتی به خوبی آگاه است که آیت الله سیستانی ازتندروی های غیرعقلایی بسیاری ازهم کسوتان ایرانی خود درس عبرت گرفته و با هوشیاری ذاتی، خطاهای عمدی وسهوی روحانیون حاکم بر ايران را شاهد بوده و به این نتیجه رسیده است که آشفتگی اجتماعی، سیاسی واقتصادی کشور، پیامد آن تندروی هاست. آیت الله سیستانی البته درفرصت تاریخی به دست آمده در عراق، همان اندوخته های هوشمندانه را که درذهن آگاه و پویای خود ذخیره داشته مایه ی دستيابي به صلح و استقلال قرارداده است. به علاوه، نیروهای اشغال گر با توجه به درجات بالای وجاهت ایشان نزد مردم ومتانت سیاسی و پرهیزاز خشونت گرایی، خود را مکلف دانسته اند تا جايگاه معتبر ایشان را در فضای به شدت متشنج عراق کاملاً به رسميت بشناسند و امنيت شان را تامين کنند.

دکترعلی ولایتی بی گمان آگاه است که درایران وضع و حال شخصیت های هوشمند ازتبارفکری آیت الله سیستانی بسیار اسفناک است. آنها نه امنیت دارند، نه فرصت های عادلانه برای کمک رسانی به سازوکارهای دموکراتیک. درنقطه ی مقابل آنها افراد و گروه هایی قرار دارند که درچالش دائمی با مبانی عقلی درسیاست گذاری بوده و راه و رسمشان خشونت گرایی، تشدید اختناق و متوقف ساختن سازوکارهای دموکراتیک است. آنان به اتکای امنیت مطلقه ای که دارند هرآنچه دلخواهشان است می گویند وهمه ی صداهای آزادی خواهانه واستقلال طلبانه را خفه می کنند. آزادی عمل دارند تا هر شخصیت های معتبر ایرانی را به اتهام همدستی با بیگانگان ومقابله با اسلام از صحنه ی حیات سیاسی واجتماعی کشورحذف کنند. برای برخی ازآنها پرونده های سنگين ساخته اند تا ساکت شوند و برای برخی حبس های خانگی ابداع کرده اند تا آنها را به حاشيه رانند.

نتیجه اینکه دکترعلی ولایتی شتابزده سخن می گوید و نسنجیده وضع موجود را به تصویرمی کشد. اگردرایران تاکنون سازوکارهای دموکراتیک به خوبی کارنکرده، يک علت آن این است که خشونت ورزان آزادی عمل دارند و در مقابل، تبار فکری آیت الله سیستانی که در ایران انقلاب دیده، جنگ دیده و بحرانی تعدادشان کم نیست، درعمل زمین گیرشده اند و صحنه را به خشونت ورزان وانهاده اند. اين خشونت ورزان دست نيروهاي موثر را از هر گرايش و جايگاه دینی وعرفی از سازوکارهای دموکراتیک کوتاه کرده اند و باقی را آزاد گذاشته اند تا برضد سازوکارهای دموکراتیک عمل کنند.

شخصیت هایی از نوع آیت الله سیستانی و در حد هوشمندی ودرایت ایشان، در ايران ما کم نيستند. اماازآن امنیت که آیت الله سیستانی رامثل نگین انگشتری دربرگرفته است بی بهره اند. دکترعلی ولایتی و همکارانشان مناسب است به کارنامه ی بیست و شش ساله ی انقلاب نگاهی بیندازند. دراین صورت شاید بهتر دريابند که نخبگانی ازتبارآیت الله سیستانی چگونه ساکت، مرعوب و سرکوب شده اند.

پیشنهاد می شود اندکي، فقط اندکي ازشدت فشارواختناق نسبت به شخصیت های کارآمد ایرانی بکاهند و دست کم در حد اشغال گران کشورعراق به این شخصیت ها امنیت بدهند، آن گاه حاصل کاررا به چشم خواهند دید. اما این پیشنهاد با توجه به کارنامه ی آقایان ، البته پیشاپیش مردود است وایران درحالی که شخصیت های موثر و هوشمند کم ندارد، از غيبت آن ها درعرصه ی سازوکارهای دموکراتیک درعذاب است.

---
* * اين مقاله اولين بار در روزنامه اينترنتی روز منتشر شده است.