کدام اولویت


در جهان معاصر، کمتر حکومتي را سراغ داریم که چون حکومت فعلي ايران برای انتخاب یکی از دو اولویت "استقلال" یا "رهایی از فساد حکومتی" چنين درمانده باشد. محتمل است که حکومت غیر پاسخگوی ما سرانجام مردم را روی لبۀ تیغ قرار دهد و آنها را به یک چنین ورطۀ پرخطری نزدیک سازد.

در کشور ما، حامیان فساد حکومتی به بهانۀ در خطرافتادن استقلال کشور توسط بیگانگان لحظه به لحظه گرایش های استبدادی خود را شدت مي بخشند؛ تا جایی که حتي فرصتی برای نفس کشیدن یک سندیکای کارگری که خواهان حداقل حقوق صنفی خویش است باقی نمی گذارند. این شیوۀ حکومتی به تدریج مردم را بيشتر و بيشتر به اين نتيجه گيري مي رساند که آنچه "امنیت ملی" را به خطر افکنده، در درجه اول حکومت غیر پاسخگو است، نه بیگانگان.

حکومت غیر پاسخگو در بهترین وضعیت سرانجام از موضع پايين تسلیم خواسته های سياسي – اقتصادي بیگانگان می شود و در بدترین وضعیت نمی تواند از تمامیت ارضی کشور پاسداری کند. برای آنکه مردم به سرعت در برابر ضرورت انتخاب یکی از دو "اولویت" ، ناگزیز از تصمیم گیری فوری نشوند، باید کاری کرد. ایرانیان از هر دسته و گروه در این اندیشه به سر می برند که وقتی به مرزچنین انتخاب هولناک و پرمسؤلیتي نزدیک می شوند، چه باید بکنند؟

به نظر می رسد حکومت به اندازۀ مردم و کارشناسان دلواپس وضع موجود نیست یا دلواپسی خود را کتمان می کند و بر آن است تا در صورت ظاهر خطرات را نادیده بگیرد و در عمل مردم را به مرز خطرناک تصمیم گیری نزدیک کند. احتمال دارد این شکل از فرافکنی ناشی از عجز بوده و با این شگرد، در واقع ناتوانی ها پوشش داده شود.

علت هرچه هست، رویدادی که در راه است دلهره آور مي نمايد. لازم است همه به آن بیندیشیم و در مقابل آن واکنش نشان دهيم. شاید حکومت غیر پاسخگو خطر را جدی بگیرد و ضمن یک حرکت وسیع متناسب با شرایط جهانی که درآن قرار گرفته است، گزافه گویی را کنار بگذارد و قواعد "حکمراني شايسته" را بر فساد و جلب رضایت وطن فروشان متظاهر به دینداری ترجیح بدهد.

---
* اين مقاله اولين بار در روزنامه اينترنتی روز منتشر شده است.