نویسنده و گورکن

در خبرها آمده است جنازه ی م.آزاد شاعر نامدار ساعت ها روی زمین معطل مانده بود و اجازه ی دفن نمی دادند. گورکن تا مدتها نیامد وگفته شد دستورحکومتی است که نویسنده در امامزاده طاهر دفن نشود.


صحنه آماده است. جنازه روی زمین است. عزاداران به انتظارایستاده اند. چه کسی را انتظارمی کشند؟ صدا در صدا می پیچد. پس گورکن کجا ست؟ پاسخی نمی رسد. شاعرآرام خفته است. اما جمعیت بیقراراست. هرگز ندیده بودند گورستان از گورکن خالی باشد.

همه گورکن را انتظارمی کشند. ازگورکن اثری نیست. خبرمی رسد دستورحکومتی است که نویسنده در امامزاده طاهر دفن نشود. گورکن ها از صحنه گریخته اند. آنها ازعاقبت کارمی ترسند.

صحنه درهم ریخته است. عزاداران جنازه را احاطه کرده اند.
گورکن کجاست؟

عزاداران راه می افتند. آنها می خواهند تا حق دفن برای نویسنده ی درگذشته کسب کنند. دردناک است. نویسندگان حق حیات شان شکننده است، اینک باید برای حق دفن هم مبارزه کنند. غم انگیز است برای حق دفن جنگیدن .

عزاداران از چه کسی باید حق خواهی کنند؟ ازامامزاده طاهر؟ او که خود اسیرخاک است. ازمتولی امامزاده؟ او کارگزار حکومت است. حکومتی که باورهای دینی را بر وفق مراد خود تحمیل می کند.

عزاداران عموما می پرسند: چرا؟ پاسخگویی نیست.

همهمه بالا می گیرد و پرسش در پی پرسش طرح می شود:
آیا نویسنده ی مرده هم خطرناک است؟ خطر چه کسانی را تهدید می کند؟ امامزاده طاهر را یا حکومت را؟

آنها که خاک ایران را تسخیرکرده اند حتا از جنازه ی اهل اندیشه وسخن می ترسند.
چرا؟

اهل اندیشه وقلم ازخاک ایران سهمی ندارند. خاک ایران جولانگاه غارتگران شده است. برای شاعر و نویسنده جا نیست. قبرها پیش فروش شده است.
چه حاصل که سالها بعد برای نویسندگان مظلوم درگذشته مقبره و بارگاه بسازند؟

قربانیان قتل های زنجیره ای، برخی درامامزاده طاهر خفته اند. بخواهند ونخواهند امامزاده طاهرتبدیل شده است به یکی ازسمبول های آن ظلم فاحش که براهل اندیشه وقلم روا داشته اند. شاید در آینده نگری پر بیراه نمی روند ومی دانند خون آنها که درغربت غریب خود جان باخته اند دامان شان را می گیرد. نیک می دانند آنها نیزکه جان به در برده اند چندان در محنت زیسته اند که در زیرخاک هم آرام نمی گیرند و چشم بر سرزمینی دارند که از آن جز رنج نصیب شان نشده است.