حقوق مادر داغدیده

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


قانون مجازات اسلامی برای پدر و جد پدری که فرزند یا نوه ی خود را به قتل می رسانند تخفیف در مجازات را پذیرفته است. به موجب مادهء 220 این قانون "پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود وبه پرداخت دیه قتل به ورثه ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد."

این شیوه از قانون گذاری بینش قانون گذار را افشا می کند. پیداست که قانون گذار پدر و جد پدری را مالک جان فرزند و نوه می شناسد و برای عواطف مادری که بر اثر اقدام جنایتکارانه ی آنها داغدار می شود ارزش و اعتباری قایل نیست. به خصوص که در موارد مشابه چنانچه مادر به جان فرزند تعدی می کند، اعدام و قصاص مادر مانند هر قاتل دیگری دارای مجوز قانونی است. یعنی مادر را به علت قتل فرزند یا نوه می کشند.

شیوه های قانون گذاری در ایران به راستی هولناک است. بر پایه ی این شیوه ها برابری حقوقی فاقد ضمانت های اجرایی است و تساوی در برابر قانون شعاری است که انواع نابرابری های جنسیتی را زیر آن مخفی ساخته اند.

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی