حقوق جنین مونث

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


در قوانین ایران تبعیض جنسیتی از هنگامی شروع می شود که جنین مونث در شکم مادر چهار ماهه می شود. چنانچه سقط جنین بدون اجازه ی پزشکی که قانون شرایط آن را تعیین کرده است انجام بشود، مرتکب سقط جنین باید بابت آن دیه (خون بها) بپردازد. ماده 487 قانون مجازات اسلامی، مجازات مرتکب سقط جنین را در بند 6 ماده 487 اینگونه تعیین کرده است:

"دیه ی جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد، دیه ی کامل و اگر دختر باشد، نصف دیه ی کامل و اگر مشتبه باشد، سه ربع دیه کامل خواهد بود."

نظر به اینکه فقها معتقدند از چهار ماهگی روح در جنین دمیده می شود، لذا خون بهاء جنین مونث از چهار ماهگی نصف خون بهاء جنین مذکر است.

همچنین در صورتیکه جنین پیش از تولد مثلا پدر خود را از دست بدهد، ارثی که به جنین مونث تعلق می گیرد نصف ارثی است که به جنین مذکر تعلق می گیرد.

بنابراین زنان ایرانی به موجب قوانین کنونی از هنگامی که در شکم مادر چهار ماهه می شوند باید تبعیض را تحمل کنند. فقها جنین مونث را به جرم آنکه اندامهای روئیده بر توده های سلولی اش "زنانه" است از برابری در حقوق انسانی محروم کرده اند.

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی