حقوق زنان 9 ساله

اين يادداشت از سری يادداشت های مهرانگيز کار درباره وضعيت حقوقی زنان در ايران به مناسبت روز جهانی زن است که تا 8 مارس دراين سايت منتشر خواهند شد.


زنان ایرانی به موجب قانون (تبصره ی یک ماده 1210 قانون مدنی) هنگامی که سن شان به 9 سال تمام قمری می رسد بالغ شناخته می شوند.

تبصره یک ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی اطفال را از مسئولیت جزایی معاف می کند تأکید می کند "منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد." نظر به اینکه قانون مدنی به شرحی که گذشت سن بلوغ دختران را 9 ساله تعیین کرده است، بنابراین دخترکان از 9 سالگی به بعد به سال قمری که می شود هشت سال و نیمه به سال شمسی، دیگر طفل شناخته نمی شوند و در صورت ارتکاب جرم تحت پیگرد قرار می گیرند و به حکم دادگاه مانند بزرگسالان مجازات می شوند. سن بلوغ پسران 15 سالگی به سال قمری تعیین شده است، بنابراین قانون گذار بیرحمانه دخترکان را شش سال زودتر از پسران در حوزه ی مسئولیت جزایی قرار داده است.

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی