حقوق زن شاکی

بر پایه‌ی قوانین زنان ایران در برخی زمینه‌ها از حق برابری در دادخواهی محروم خواهند شد. برای مثال:
وقتی مردی به قتل می‌رسد، چنانچه از او فرزند صغیر به جا مانده باشد، مادر صغار چون از حق "ولایت" (سرپرستی) بر فرزندان محروم است نمی‌تواند از طرف بچه‌های صغیر به خونخواهی پدر آن‌ها علیه قاتل طرح شکایت کند. دادخواهی او در محاکم کیفری موقعی پذیرفته می‌شود که به حکم دادگاه قیّم بر فرزندان صغیر شناخته شده باشد. در حالی که اگر زنی به قتل برسد و از او فرزندان صغیر به جای مانده باشد، پدر با استفاده از حق ولایت قهری که به فرزندان خود دارد، می‌تواند از طرف صغار به خونخواهی مادر آن‌ها علیه قاتل اقدام کند و در صورت محکومیت قاتل به پرداخت خون بها (دیه)، پدر صغار می‌تواند سهم صغار از دیه را شخصاً دریافت نماید. از آن رو که پدر بر فرزندان ولایت (سرپرستی) دارد و مادامکه آن‌ها صغیر به شمار می‌روند تصمیم گیری امور مالی آن‌ها حق انحصاری پدر یا جد پدری است. نگاه کنید به مواد ٬۱۱۸۰ ۱۱۸۱ و ۱۱۸۳ قانون مدنی ایران.

منظور از صغیر فرزندی است که هنوز به سن رشد قانونی (18 سالگی) نرسیده و نمی تواند به طور قانونی در امور مالی خود دخالت کند.

منظور از ولایت قهری و سرپرستی این است که پدر و جد پدری تا زمانی که فرزند یا نوه اشان زیر سن رشد قانونی است برای او در امور مهم بخصوص امور مالی تصمیم گیری می کنند.

منظور از قیم فردی است که در نبود پدر و جد پدری توسط مرجع قضایی تعیین می شود تا به جای آنها امور صغیر را انجام بدهد.