چرا باید ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی ثبت بشود

در صورتیکه زن و شوهر فقط بنا به عقد شرعی با یکدیگر رابطه ی زوجیت بر قرار کنند و از تنظیم سند رسمی و ثبت آن (که مستلزم مراجعه به دفاتر ازدواج است) خودداری نمایند، بعد ها دچار آثار و عوارض زیانباری می شوند، زیرا در صورت عدم ثبت هر یک از موارد ازدواج یا طلاق، قبالۀ ازدوج و طلاق نامه سند عادی محسوب می شود. در نتیجه، هر گاه میان زن و مرد اختلاف بروز کند، هر کدام از آن دو به آسانی می توانند واقعه را انکار کنند و اثبات اصالت سند به عهده ی کسی است که آن را ابراز می کند. از طرف دیگر، سر دفتر ازدواج یا طلاق، پس از ثبت نکاح یا طلاق، فوراً دو نسخه رونوشت ثبت را تهیه می کند و آن را به امضای اشخاصی که دفتر ثبت را امضا نموده اند، می رساند و نسخه ای به هر یک از زوجین، یا زوجین سابق می دهد. بدین ترتیب، واقعه در دفاتر رسمی ثبت می شود. چنانچه هر یک از طرفین سند خود را گم کنند، می توانند به استناد آنچه در دفاتر رسمی ثبت شده، حقوق خود را استیفا نمایند. در غیر این صورت کار بر آنها سخت می شود و گم شدن سند عادی بر خورداری از حقوق را به تأخیر می اندازد، یا اساساً غیر ممکن می سازد، حتی احتمال دارد بر حقوق ارثی زن آثار سوء داشته باشد.

بنابراین در درجه اول، زنان باید آموزش ببینند تا بر ثبت رسمی واقعه پافشاری کنند. در درجه دوم، اگر زن در وضعیت اضطراری خاصی قرار گرفت و مجبور شد فقط به طور شرعی تن به ازدواج، طلاق یا رجوع بدهد، باید بعد به دادگاه های خانواده شخصاً مراجعه کرده وخواهان الزام شوهر به تنظیم سند رسمی بشود. در غیر این صورت ممکن است در وضعیت نامناسبی قرار گیرد. زنانی که با عقد شرعی شوهر کرده اند، گاهی برای صدور شناسنامۀ فرزندان حاصل از چنین ازدواجی دچار مشکل می شوند. بنابراین ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی، برای ایفای مسئولیتها و تعهداتی که مادران و پدران نسبت به فرزندان به عهده دارند، لازم است.

هر گاه ازدواج در دفاتر رسمی به ثبت نرسیده باشد، تجدید فراش برای شوهر و ازدواج مجدد با زن دیگری سهل و ساده است و می تواند هنگام عقد نکاح دوم، خود را مجرد معرفی کند و در نتیجه از کسب اجازۀ دادگاه برای ازدواج مجدد و تجدید فراش بگریزد. زیان های قانونی که در نتیجه عدم ثبت وقایع ازدواج و طلاق و رجوع متوجه زنان مسلمان می شود بسیار است و باید الزامات قانونی لازم در این خصوص ایجاد بشود.

دلایل اجتماعی
ثبت واقعه ازدواج، طلاق یا رجوع، به دلایل اجتماعی نیز ضرورت دارد. زیرا در صورت عدم ثبت، ممکن است از حیثیت و شئون اجتماعی زنان بکاهد. در جوامع نظیر ایران و افغانستان، قبالۀ رسمی ازدواج (نکاحنامه) برای زن منزلت و احترام ایجاد می کند و برای او وجاهت اجتماعی به بار می آورد. مردم با او برخوردهای اخترام آمیزتری دارند. از منظر اجتماعی در بسیاری از موارد عدم ثبت واقعۀ ازدواج نشانه ی آن است که رابطه زناشویی سست و ناپایدار است. همچنین عدم ثبت طلاق، بر روابط اجتماعی افراد اثر می گذارد. این طور به نظر می رسد که زن و شوهر بدون انجام طلاق، از یکدیگر فاصله گرفته اند. ساختار سنتی جوامع اسلامی این شکل از رابطه را محترم نمی شمارد و به زن به دیده ی تحقیر می نگرد.