چرا مهر باید به نرخ روز تعیین و پرداخت بشود

فلسفۀ وجودی مهر این است که زن بتواند از خود سرمایه ای داشته باشد و در صورت نیاز با این سرمایه کار کند. در جهان امروز ارزش پول دایماً در حال تغییر است. بنابراین در مواردی که مهر به صورت زمین و جواهر و انواع دیگری از کالاهای قیمتی نیست و «پول رایج» یک کشور جهان سوم است، تغییرات ارزش پول به شدت در میزان آن اثر می گذارد. مثلاً در ایران در فاصله چند سال قیمت دلار از 7 تومان به 800 تومان افزایش یافت. زنان ایرانی که مهرشان به ریال است، در موقعیتی قرار گرفتند که مهر آنها به شدت بی ارزش شد. نرخ تورم بالا رفته و به صورت سرسام آوری بر قیمت ها افزوده شده بود. در نتیجه مهر این زن ها دلیل وجودی خود را از دست داده بود و مساوی شده بود با هیچ. یک چنین وضعیتی سرانجام و پس از سال ها چاره جویی منجر شد به تصویب قانون ارزش گذاری مهر به نرخ روز. زن ها زیر حمایت این قانون دست کم می توانند مهریه خود را به نرخ روز وصول کنند. یعنی شاخص قیمت ها، نوسان قیمت ها و نرخ تورم در این ارزش یابی مورد ملاحظه قرار می گیرد و بر پایه نرخ هایی که بانک مرکزی اعلام می کند، زن مهریه خود را به نرخ روزی که آن را مطالبه می نماید و به نرخ روزی که به مراجع صالحه مراجعه می کند دریافت می دارد. به نظر می رسد این قانون عین عدالت است. بخصوص با توجه به بی ثباتی ارزش پول در کشورهای جهان سوم و بخصوص در خاورمیانه. تحت تأثیر شورش ها، انقلاب ها و جنگ ها، پول هر روز ارزش دیگری دارد. زنان که تنها تکیه گاه مالی شان در بیشتر طبقات اجتماعی مهریه است، باید در این زمینه مورد حمایت قرار بگیرند و مهریه دریافتی شان با نرخ تورم در روز مطالبه و وصول هماهنگ باشد. در غیر این صورت مهریه دلیل وجودی خود را از دست می دهد و زنان با دریافت مهریه حتی نمی توانند هزینه های یک ماه خود را تأمین کنند.

لازم به توضیح است که نظام مهریه برای زنان امروز در جهان نمی تواند جایگزین تأمین اجتماعی بشود. در شرایط نامطلوب اقتصادی، مردان در وضعیت نابسامانی قرار می گیرند و قادر به پرداخت مهریه همسرشان نیستند. بنابراین دولت ها چنانچه رفاه اجتماعی را در دستور کار داشته باشند باید بیمه و تأمین اجتماعی را فراگیر کنند و چتر آن را بر سر انبوه شهروندان زن بگسترانند. در این صورت، مهریه علت وجودی خود را از دست می دهد.