نامه یک مادر...

سلام مهرانگیز عزیز
مادر تمام زنان رنج کشیده و آزاد ایران

الان که برایت این متن را تایپ می کنم از ته دل اشک می ریزم من مادر دو دختر هستم که قطعاً مادر فردای دختران و پسران دیگری خواهند بود. مهرانگیز عزیز از ظلم و ستم ها به مادر مادرم، مادرم، خودم و .... سخن گفتن قصه تکراری است. دلم برای دو دخترم می سوزد دختر بزرگ من الان 9 ساله است بقول معروف الان به سن تکلیف رسیده و باید روسری سرش کند ولی وای اگر بدانی که اصلاً معنی هیچ چیز را نمی داند الان او در حال بازی با خواهر کوچکترش است من مادرم و دخترم را بهتر از هر کس می شناسم دختر من فقط بفکر بازی و خرید عروسک و خوراکی است آرزوی بزرگش داشتن اسکیت است اصلا نمی داند چه ب! داند محرم و نامحرم چیست چون توی مدرسه معجون محرم و نامحرم به خوردش داده اند در واقع در این سن او را بامسائل خطرناکی آشنا کرده اند ولی هنوز مفهوم و معنی آن را نمی داند. باورکن توی خیابان بچه من در حال بچگی است نه آنطور که اینها می گویند در فکر خیلی چیزهای دیگر عشق چادر سرکردن دارد ولی وسط راه چادرش را بر می دارد و شروع به دویدن می کند. جنایتی که اینها در حق دختران ما می کنند هیتلر در حق مردم نکرد. هیتلر همه را توی کوره آدم سوزی انداخت و کشت ولی اینها دختران ما در کوره انسانیت سوزی! آنها 9 سالگی دختران در اسلام مخالفم در واقع من با خیلی چیزهای اسلام مخالفم اسلام برای 15 قرن پیش و عرب جاهلیت بود نه برای قرن 21 کامپیوتر الان خیلی چیزها تغییر کرده من مطمئنم الان اگر پیامبر می آمد قوانین کلی تغییر می کرد. من دلم برای دختران ایرانی می سوزد. و راستش را بخواهی مقصر خود ما هستیم. هنوز افراد جاهلی هستند که اگر بفهمند دختر دار شده اند ناراحت می شوند و بسیاری از این افراد متاسفانه خانم هستند. یعنی ما خودمان خودمان را قبول نداریم. در اطراف من زنانی هستند که آرزویشان داشتن پسر است و اگر دختر دار شوند سرشکسته می شوند. با این همه بدبختی چه کنیم؟؟؟؟؟؟

سمیرامیس