سه سوال درباره حضانت

1. چرا مادر باید در حضانت طفل اولویت داشته باشد؟
2. چرا سن حضانت حداقل 15 سال تمام است؟
3. چرا مادر حضانت فرزندان را بعد از ازدواج از دست نمی دهد؟

جواب سؤال 1
زیرا وابستگی مادر و کودک به یکدیگر بیش از وابستگی پدر و کودک است، جز در موارد بسیار استثنایی. این وابستگی که هم جسمی است، هم روانی، در صورت جدایی بین زن و مرد، وضعیت خاصی برای فرزندان ایجاد می کند. در این وضعیت ترجیح دارد که بچه در حضانت مادر باقی بماند و پدر حق دیدار و همفکری با مادر در نحوۀ تربیت فرزندان را داشته باشد. البته این در شرایطی است که زن و مرد در یک شرایط باشند. اما اگر پدر انسان متعهد و با اخلاقی بوده، و مادر انسان بی مسئولیت و غیر صالح، باید محکمه بتواند حضانت را به پدر تفویض کند. اساساً باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود و کودک در حضانت هر یک از پدر یا مادر قرار گیرد که از دیگری صلاحیت بیشتری دارد.

جواب سؤال 2
هرگاه پیش از 15 سالگی حضانت را بدون دلیل قانونی از مادر سلب کنند، فرزندان گرفتار آشفتگی روانی می شوند و تبدیل به افرادی بیمار و آسیب پذیر. اینکه به یک دختر 9 سال ه اختیار بدهند تا اگر بخواهد برود نزد پدر، باعث می شود تا پدران ناصالح دختر 9 ساله خود را بترسانند. او را تهدید کنند و وادار سازند تا اعلام کند می خواهد با پدرش زندگی کند. اساساً بچه ها حداقل تا زیر 15 سالگی فاقد استقلال اراده بوده و به سرعت مرعوب پدر می شوند. بنابراین اگر سن حضانت 15 سالگی انتخاب گردد، از تأثیر گذاری تربیت دوگانه و سایر خطرات پیشگیری می شود. بچه ای که زیر 15 سالگی در دو نوع سیستم تربیتی قرار بگیرد، این تربیت دوگانه او را دچار تضاد و آشفتگی روانی می سازد. حتی اگر زیر 15 سالگی به او اختیار بدهند تا دربارۀ حضانت تصمیم بگیرد، مرعوب و تحت تأثیر پدر یا مادر قرار می گیرد که خشن و ترسناک است.

جواب سؤال 3
دلایلی که در پاسخ به سؤال 2 ذکر شد در اینجا نیز قابل استناد است. ایجاد دوگانگی در وضعیت تربیتی طفل تا پیش از 15 سالگی بسیار خطرناک است و باعث آسیب پذیری و گرایش آنها به بزهکاری و ولگردی می شود. بنابر نظریه های علمی و آخرین دستاورد های بهداشت روانی و تربیتی، این کاملاً غلط است که از مادر به جرم ازدواج با مرد دیگری حضانت را سلب کنند و طفل زیر 15 ساله را در موقعیت نامطلوب قرار دهند.