اعدام در قوانین ایران (3) - همجنس ‌گرایی زنان

به ابتکار انجمن پن سوئد، در تاریخ ۲۶ اکتبر ضمن یک گردهمایی از مجازات اعدام در جهان انتقاد شد با این تأکید که اعدام مجازات نیست، بلکه خشونت بر ضد حیات انسان است که صورت قانونی پیدا می‌کند. قرار بود در آن جلسه من حاضر بشوم و از انواع اعدام که در قوانین جزایی ایران پیش ‌بینی شده است سخن بگویم. چون نتوانستم در آن جلسه حضور یابم، ضمن چند یادداشت موارد و شکل های گوناگون و متعدد اعدام در قوانین جزایی ایران را بر می‌ شمارم.

3- همجنس ‌گرایی زنان:

همجنس ‌گرایی زنان در مواردی مشمول مجازات یکصد ضربه شلاق است و در مواردی مجازات آن تا حد قتل و اعدام افزایش می ‌یابد. به همجنس ‌گرایی زنان در فقه و قوانین ایران «مساحقه» می‌گویند. مساحقه عبارت است از بازی کردن با اندام تناسلی یکدیگر.

به موجب ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی٬ مجازات مساحقه یعنی بازی کردن دو زن با آلت جنسی یکدیگر٬ یکصد ضربه شلاق است. در مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول٬ مسلمان و غیر مسلمان نیست.

به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی٬ هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار مرتکب یکصد ضربه شلاق بخورد٬ در مرتبه چهارم مجازات او قتل است. جالب آنکه در مساحقه برای شهادت «زن» اعتبار قایل نیستند. با آنکه موضوع جرم کاملاْ زنانه است حتماْ با اقرار یا شهادت چهار مرد عادل قابل اثبات است.

به موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی٬ هرگاه دو زن بدون آنکه با یکدیگر خویشاوندی نسبی داشته باشند٬ بدون ضرورت در زیر یک پوشش برهنه قرار گیرند تا ۹۹ ضربه شلاق می‌خورند. در صورت تکرار در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده می ‌شود.

قانون در این باره که آیا در صورت تکرار این جرم٬ حکم قتل صادر می‌ شود یا نه موضوع را مسکوت گذاشته است. اما به نظر می رسد قضات می ‌توانند با استفاده از سایر مواد قانونی٬ در صورت تکرار این جرم٬ حکم قتل هم صادر کند. در هر صورت در قوانین ایران قتل و اعدام و سنگسار خاص آدمکش‌ ها٬ قاچاقچیان مواد مخدر و مانند آنها نیست. بلکه در بسیاری موارد شامل حال کسانی می ‌شود که اقدام آنها به دیگران ضرر نمی ‌رساند یا شامل حال کسانی می ‌شود که مهمترین جرمشان این است که مسلمان نیستند.