پيام خون بوتو

آقايان نوک دماغ تان رانگاه کنيد. کارسختي نيست. ببيينيد خون يک زن مسلمان سيل شده وداردخيلي هاراباخودمي ‏برد. ببينيدخون يک زن مسلمان تمام ثبات سياسي همسايه ديواربه ديوارتان رادرهم ريخته است. ‏

آقايان نوک دماغ تان رانگاه کنيد. ازباب مصلحت نظام هم که شده فشاررواني راازروي شانه هاي زنان ايراني ‏برداريد. امربه معروف و نهي از منکر را در مراکز فساد اقتصادي و خشونت ورزي هاي دولتي در حق دزدان ‏زورمند و شکنجه گران اجرايي کنيد. ‏

آقايان نوک دماغ تان را نگاه کنيد. خون يک زن همان که شما آن رانصف خون خودتان درقوانين کشور قيمت ‏گذاري کرده ايد دارد برکل سياست هاي کلان منطقه اي وجهاني تاثير مي گذارد وشايد القاعده هم ازاين خونريزي ‏پشيمان بشودياهردستي که از آستين القاعده درآمده باشد قدرت ومنزلت ازدست بدهد. ‏

بي نظيربوتو دفاع انتحاري را دربرابرحمله انتحاري انتخاب کرد. مدت هشت سال از دور ديد که در پاکستان قحط ‏الرجال شده است. ومردي حريف مصيبت هانيست. ديد که کشورش شده است لانه زنبور. فهميدکه بايدبه هرقيمتي ‏دست کرد توي لانه زنبور. به اين يقين رسيدکه پاکستان فقط دچار فقراقتصادي نيست. بلکه از فقر حضور ‏سياستمداران خردمند و شجاع درعذاب است. ترديدنکردکه پافشاري براي انتخابات آزاد چاره کار است. راهي ‏مذاکره شد وبه راه بازگشت گام نهاد. مي دانست چه مي کندومي دانست نه تنها تندروهاي اسلامي بلکه حاکماني که ‏باتروريست ها تعامل دارند و به آنها حق سکوت مي دهند پاکستان را از آنچه هست بدبخت ترمي کنند. به خود ‏نينديشيد و راهي شد. ‏

‏ بي نظيربوتو اراده کرد صحنه را تغيير بدهد. اندوخته هاي سياسي اش را برداشت ورفت. بچه هايش پاره هاي تن ‏اش را درتبعيدجاگذاشت ورفت. اندوخته هاي بي نظيرعبارت بودازدانش آکادميک سياسي تجربه وسيع درمديريت ‏سياسي خطاهاي سياسي ازهمه مهم ترتسلط برفنون مذاکرات ومعاملات سياسي. اينها اندوخته هاي کمي نبود. ‏پاکستان به همه آنهانيازداشت. سياستمداراگربخواهددرصحنه اي نامتعادل نقش آفريني کند همه آنچه برشمرده ‏شدحسن است وکمال. بخصوص که شجاعت هم چاشني تصميم بزرگ اين سياستمدارشده بود. وقتي شرط حضوربه ‏ده ها موضوع بين المللي گره مي خورد سياستمداربايدوشايدکه بتواند ازعهده برآيد. بي نظيرازعهده برمي آمد. ‏دشمنان دموکراسي اورانه تنها ازپاکستان که ازجهان گرفتند. ‏

‏ بي نظيربوتوظرف چندماه ازسپتامبرتادسامبرکه مرحله ديگري ازحيات سياسي اش راآغازکردبه سرعت نمادي ‏شد از يک زن پخته وپرشورمسلمان. نمادي شدازيک بانوي مسلمان که مي خواست نه تنهاميهن بلکه اسلام راکه ‏به نام آن آدمکشي مي کنند نجات بدهد. هم ازاينرو مدافع سرسخت جدائي دين ازسياست بود. نمادي شدازيک ‏ديپلمات که خطرها را به جان خريد و تبعيدگاه را ترک کرد. با يک روسري نازک سفيد وماتيک قرمزقرمزکه ‏هرگاه دررهگذرماموران منکراتي ايران ديده مي شدبه اتهام بدحجابي بازداشت اش مي کردند. ‏

اورفت وبازنگشت. اماازخودوصيت هاي گرانقدربرجا نهاد. مخاطبان وصيت ها اتفاقا تندروهاي اسلامي هستند که ‏اگر اندوه جهان رادرفقدان اودرست ارزيابي مي کردند از راهي که براي ناامن کردن جهان به نام اسلام انتخاب ‏کرده اند وامنيت راازمسلمانان درسطح جهان سلب کرده اندبازمي گشتند. ‏
‏ ‏
بي نظيربوتولحظاتي پيش ازآنکه به اوشليک کنند پياپي روسري زيبايش راتنظيم مي کرد اما نه ازترس ماموران ‏منکراتي بلکه ازباب اختياروپايبندي به سليقه هاي شخصي خود. اوهمان درجه خفيف ازحجاب رابه اختيارانتخاب ‏کرده بود وازآن دررنج نبود. ديديدکه مردان مسلمان وعزادارچگونه درفقدان اوکه باظوابط شما بدحجاب ‏بودوبايدمجازات مي شدبرسروکله خودمي کوبيدند وحتي خودسوزي مي کردند. اگراين رويدادهادرس عبرتي ‏نيست براي تجديدنظردربرخوردهاي تحقيرآميزبا زنان ايراني به نام اسلام پس چيست ؟

آقايان پيام شهيد چنانکه افتدوداني به گوش گرفتني است. شمايان از آن بهره ها برده ايد چرا مانبريم ! بهره اي که ‏مامي خواهيم ازجنس پول و مقام و زورگوئي نيست فقط اندکي امنيت وآزادي است براي زنان کشورکه مجبورشان ‏کرده ايد تاگاهي به سازشماکه باايران وجهان ناسازاست برقصند و در دل نفرين تان کنند. زنان ايراني باهدف ‏دسترسي به يک زندگي عادلانه راهي راه انقلاب شدندواينک آماده مي شوند تا ازظلمي که بر آنها مي رودوبيدادي ‏که نامش راقانون نهاده ايد برهند. خلاص تان کنم سرکوب چاره کارنيست. ازوصيت يک شهيد پندبگيريد. زنان ‏ايراني چيزي ازشجاعت وهمت بي نظيربوتوکم ندارند. گيرم که پدرشان ذوالفقارعلي بوتونيست ودرمکتب ‏هاروارد درس سياست نياموخته اند. زيستن درشرائط امروزي ايران کافي بوده تاريشه هاي ظلم را بشناسند وبه ‏صورت تجربي آموزه هاي کسب شده رابه کاربيندازند. همه زنهاکه نبايد درحدودبي نظيربوتوکارسياسي کرده ‏باشند تامنابع ظلم رابشناسند وپنجه درپنجه آن بيفکنند. بي بروبرگرد تندروهاي ديني وانتخاباتي که آزادنيست ‏وقوانين ضدزن مانع ومزاحم زن هادربرخورداري ازيک زندگي محترمانه است. پس زنان ايراني منابع ظلم را ‏مي شناسند. آنها به کمترازدمکراسي وجدائي دين ازسياست اگررضايت بدهند بازهم دست خالي برمي گردند. ‏بنابراين اسم همه زناني که انتخابات غيرآزاد را نقدمي کنند بي نظيرنيست اما رسم همه شان روياروئي با مطلق ‏سازي وتوهين به زنان است. ديريازودهمه راهي مي شوند هرچه بادآباد. ‏

‏ آقايان نوک دماغ تان را نگاه کنيد. فقط يک بي نظيرراکشته اند. جهان اسلام پراست اززنان ناراضي وعاصي که ‏مي خواهندخطرکنند. وفرصتي را انتظارمي کشند. بي نظيرهشت سال صبرکرد. آقايان به همت نيروهاي سرکوب ‏شما ايران پرشده است ازبي نظيربوتوهاي هاروارد نرفته اما زندان رفته وعصيان زده. ايران پرشده است ازجوانه ‏هاي ترد ومقاوم که کينه ها را دربن ريشه هاومويرگهاي خود ذخيره کرده اند. از آن جوانه ها دسته دسته بي ‏نظيرمي رويد. آينده خبرتان خواهد کرد. ‏

‏ آقايان نوک دماغ تان را نگاه کنيد. به ماموران زيرفرمان دستوربدهيدازهمين امروززناني راکه مثل بي ‏نظيرحجاب بر سردارند. تازه همان هم اجباري است به اتهام بدحجابي به سوراخ سنبه هائي که انباشته است ازظلم ‏وبيدادتحويل ندهند وسرمايه هاي ملي را به زندانبانان و ضابطان بي صلاحيت نسپارند. چندهزارباريک اشتباه را ‏تکرار مي کنيد ؟ نه تنها شما که زناني دراسارت تان به قتل رسيده اند بي آنکه پاسخگوبشويد. بلکه القاعده و ‏همدستانش هم پشيمان مي شوند. خواهيد ديد. ‏

‏ آقايان هرقدر‎ ‎کاررابرزنان به نام اسلام وبه کام خودتان سخت بگيريد آنها جري ترمي شوند وشما هم نصيبي نمي ‏بريد. آنها ديگرنمي نشينند تا شيران نربزايند. خود تبديل به شيران شده اند. همين قدرآنها رابس که سه دهه پيش ‏شمايان را زائيدند وبه جان خودشان انداختند. اصلا انقلاب را به خاطرمي آوريد؟ انقلاب بستراين زايش دردناک ‏تاريخي بود. زنان ايراني ازهردسته وگروه به اميد عدالت وبرابري به انقلاب پيوستند. درآن بسترتاريخي بودکه ‏شمايان زاده شديد. راه به قدرت يافتيد وهمين که دست چپ و راست خودراشناختيد به صورت مادران چنگ ‏انداختيد. ‏

همين که دندان تان نيش زد پستان مادران راگازگرفتيد. حتي همان حقوق اکتسابي دردوران به قول خودتان ‏طاغوت را ازآنها پس گرفتيد وآنها را اززايش انقلابي پشيمان ساختيد. بگذريم که هنوزپرقيچي هائي ازجنس زن ‏داريد وهنوزسياست زنان عليه زنان تان به ياري زنان بي کفايتي که به آنها امتيازات دولتي داده ايدکارمي کند. ‏زائيدن امتياز زن است. ازديگرتوانائي هاي اوچيزي نمي کاهد. هرجاکه لازم باشد با هدف بهبود اوضاع به ‏صورت صلح آميزحاضرمي شوند. بي خيال القاعده وطالبان وهمفکران آنها. ‏

آقايان پيام شهيد را دريافت کنيد. برايتان خالي ازمنفعت نيست. زنان درجوامع اسلامي وقتي داغ مي شوند و در ‏کوره سرکوب خوب مشت ومال مي شوند خيلي چيزهاراسروته مي کنند. درتاريخ واساطيراسلام اگرخوب مطالعه ‏کرده باشيدزن طاغي وياغي که ستمگران مسلمان را آسوده نگذاشته اند کم نداريم. ‏

پيام نهفته درشهادت بي نظيربوتوعبرت آموزاست. بي نظيرمي دانست اورامي کشند. بااميدکمرنگي به پاکستان ‏بازگشت. به اميدنوازش دوست سرش را ازسقف اتومبيل بيرون آورد. زنان مسلمان که تندروهاي اسلامي ‏آنهارامحاصره کرده اند به وصيت اين شهيد اهميت مي دهند. ممکن است درکارنامه اين شهيدخطاهائي وجودداشته ‏باشد. چه باک او آمده بود تا درميانسالي خطاهاي جواني را جبران کند. به بهاي بذل جان مي خواست دست ‏درخوابگه مورچگان وحاميانشان بکند. احتمال دارد بامرگ بي نظيربسياري معادلات سياسي درهم بريزد وخواب ‏مورچگان اشفته بشود. اين رويداد وتبعات آن محدودبه پاکستان نمي شود. ‏

زناني که درايران طعمه ستمگري هاي قانوني وسليقه اي شده اندراهي وگريزي ازروياروئي با دشمنان مجهز به ‏همه امکانات ندارند. شهادت بي نظيربوتوبراي جهان ضايعه وبراي زنان درجوامع اسلامي چيزي بيش ازيک ‏تروربود. الگوئي ملموس شد براي زنان منطقه تا يک لحظه ازحرکت هاي صلح اميزبازنايستند . درسالي که ‏گذشت زنان در اين منطقه بلازده بسيارقرباني داده اند وجانيان همه قتلها را به نام اسلام توجيه کرده اند. آيا از آن ‏همه مجتهد که حتي خودکشي را دراسلام حرام اعلام مي کنند نمي شودانتظارداشت اندکي خطرکنند؟


* این نوشته نخستین بار پنجشنبه 13 دی 1386 در روز آنلاین منتشر شده است.