پيام خون بوتو

آقايان نوک دماغ تان رانگاه کنيد. کارسختي نيست. ببيينيد خون يک زن مسلمان سيل شده وداردخيلي هاراباخودمي ‏برد. ببينيدخون يک زن مسلمان تمام ثبات سياسي همسايه ديواربه ديوارتان رادرهم ريخته است. ‏

آقايان نوک دماغ تان رانگاه کنيد. ازباب مصلحت نظام هم که شده فشاررواني راازروي شانه هاي زنان ايراني ‏برداريد. امربه معروف و نهي از منکر را در مراکز فساد اقتصادي و خشونت ورزي هاي دولتي در حق دزدان ‏زورمند و شکنجه گران اجرايي کنيد. ‏

آقايان نوک دماغ تان را نگاه کنيد. خون يک زن همان که شما آن رانصف خون خودتان درقوانين کشور قيمت ‏گذاري کرده ايد دارد برکل سياست هاي کلان منطقه اي وجهاني تاثير مي گذارد وشايد القاعده هم ازاين خونريزي ‏پشيمان بشودياهردستي که از آستين القاعده درآمده باشد قدرت ومنزلت ازدست بدهد. ‏

بي نظيربوتو دفاع انتحاري را دربرابرحمله انتحاري انتخاب کرد. مدت هشت سال از دور ديد که در پاکستان قحط ‏الرجال شده است. ومردي حريف مصيبت هانيست. ديد که کشورش شده است لانه زنبور. فهميدکه بايدبه هرقيمتي ‏دست کرد توي لانه زنبور. به اين يقين رسيدکه پاکستان فقط دچار فقراقتصادي نيست. بلکه از فقر حضور ‏سياستمداران خردمند و شجاع درعذاب است. ترديدنکردکه پافشاري براي انتخابات آزاد چاره کار است. راهي ‏مذاکره شد وبه راه بازگشت گام نهاد. مي دانست چه مي کندومي دانست نه تنها تندروهاي اسلامي بلکه حاکماني که ‏باتروريست ها تعامل دارند و به آنها حق سکوت مي دهند پاکستان را از آنچه هست بدبخت ترمي کنند. به خود ‏نينديشيد و راهي شد. ‏

‏ بي نظيربوتو اراده کرد صحنه را تغيير بدهد. اندوخته هاي سياسي اش را برداشت ورفت. بچه هايش پاره هاي تن ‏اش را درتبعيدجاگذاشت ورفت. اندوخته هاي بي نظيرعبارت بودازدانش آکادميک سياسي تجربه وسيع درمديريت ‏سياسي خطاهاي سياسي ازهمه مهم ترتسلط برفنون مذاکرات ومعاملات سياسي. اينها اندوخته هاي کمي نبود. ‏پاکستان به همه آنهانيازداشت. سياستمداراگربخواهددرصحنه اي نامتعادل نقش آفريني کند همه آنچه برشمرده ‏شدحسن است وکمال. بخصوص که شجاعت هم چاشني تصميم بزرگ اين سياستمدارشده بود. وقتي شرط حضوربه ‏ده ها موضوع بين المللي گره مي خورد سياستمداربايدوشايدکه بتواند ازعهده برآيد. بي نظيرازعهده برمي آمد. ‏دشمنان دموکراسي اورانه تنها ازپاکستان که ازجهان گرفتند. ‏

‏ بي نظيربوتوظرف چندماه ازسپتامبرتادسامبرکه مرحله ديگري ازحيات سياسي اش راآغازکردبه سرعت نمادي ‏شد از يک زن پخته وپرشورمسلمان. نمادي شدازيک بانوي مسلمان که مي خواست نه تنهاميهن بلکه اسلام راکه ‏به نام آن آدمکشي مي کنند نجات بدهد. هم ازاينرو مدافع سرسخت جدائي دين ازسياست بود. نمادي شدازيک ‏ديپلمات که خطرها را به جان خريد و تبعيدگاه را ترک کرد. با يک روسري نازک سفيد وماتيک قرمزقرمزکه ‏هرگاه دررهگذرماموران منکراتي ايران ديده مي شدبه اتهام بدحجابي بازداشت اش مي کردند. ‏

اورفت وبازنگشت. اماازخودوصيت هاي گرانقدربرجا نهاد. مخاطبان وصيت ها اتفاقا تندروهاي اسلامي هستند که ‏اگر اندوه جهان رادرفقدان اودرست ارزيابي مي کردند از راهي که براي ناامن کردن جهان به نام اسلام انتخاب ‏کرده اند وامنيت راازمسلمانان درسطح جهان سلب کرده اندبازمي گشتند. ‏
‏ ‏
بي نظيربوتولحظاتي پيش ازآنکه به اوشليک کنند پياپي روسري زيبايش راتنظيم مي کرد اما نه ازترس ماموران ‏منکراتي بلکه ازباب اختياروپايبندي به سليقه هاي شخصي خود. اوهمان درجه خفيف ازحجاب رابه اختيارانتخاب ‏کرده بود وازآن دررنج نبود. ديديدکه مردان مسلمان وعزادارچگونه درفقدان اوکه باظوابط شما بدحجاب ‏بودوبايدمجازات مي شدبرسروکله خودمي کوبيدند وحتي خودسوزي مي کردند. اگراين رويدادهادرس عبرتي ‏نيست براي تجديدنظردربرخوردهاي تحقيرآميزبا زنان ايراني به نام اسلام پس چيست ؟

آقايان پيام شهيد چنانکه افتدوداني به گوش گرفتني است. شمايان از آن بهره ها برده ايد چرا مانبريم ! بهره اي که ‏مامي خواهيم ازجنس پول و مقام و زورگوئي نيست فقط اندکي امنيت وآزادي است براي زنان کشورکه مجبورشان ‏کرده ايد تاگاهي به سازشماکه باايران وجهان ناسازاست برقصند و در دل نفرين تان کنند. زنان ايراني باهدف ‏دسترسي به يک زندگي عادلانه راهي راه انقلاب شدندواينک آماده مي شوند تا ازظلمي که بر آنها مي رودوبيدادي ‏که نامش راقانون نهاده ايد برهند. خلاص تان کنم سرکوب چاره کارنيست. ازوصيت يک شهيد پندبگيريد. زنان ‏ايراني چيزي ازشجاعت وهمت بي نظيربوتوکم ندارند. گيرم که پدرشان ذوالفقارعلي بوتونيست ودرمکتب ‏هاروارد درس سياست نياموخته اند. زيستن درشرائط امروزي ايران کافي بوده تاريشه هاي ظلم را بشناسند وبه ‏صورت تجربي آموزه هاي کسب شده رابه کاربيندازند. همه زنهاکه نبايد درحدودبي نظيربوتوکارسياسي کرده ‏باشند تامنابع ظلم رابشناسند وپنجه درپنجه آن بيفکنند. بي بروبرگرد تندروهاي ديني وانتخاباتي که آزادنيست ‏وقوانين ضدزن مانع ومزاحم زن هادربرخورداري ازيک زندگي محترمانه است. پس زنان ايراني منابع ظلم را ‏مي شناسند. آنها به کمترازدمکراسي وجدائي دين ازسياست اگررضايت بدهند بازهم دست خالي برمي گردند. ‏بنابراين اسم همه زناني که انتخابات غيرآزاد را نقدمي کنند بي نظيرنيست اما رسم همه شان روياروئي با مطلق ‏سازي وتوهين به زنان است. ديريازودهمه راهي مي شوند هرچه بادآباد. ‏

‏ آقايان نوک دماغ تان را نگاه کنيد. فقط يک بي نظيرراکشته اند. جهان اسلام پراست اززنان ناراضي وعاصي که ‏مي خواهندخطرکنند. وفرصتي را انتظارمي کشند. بي نظيرهشت سال صبرکرد. آقايان به همت نيروهاي سرکوب ‏شما ايران پرشده است ازبي نظيربوتوهاي هاروارد نرفته اما زندان رفته وعصيان زده. ايران پرشده است ازجوانه ‏هاي ترد ومقاوم که کينه ها را دربن ريشه هاومويرگهاي خود ذخيره کرده اند. از آن جوانه ها دسته دسته بي ‏نظيرمي رويد. آينده خبرتان خواهد کرد. ‏

‏ آقايان نوک دماغ تان را نگاه کنيد. به ماموران زيرفرمان دستوربدهيدازهمين امروززناني راکه مثل بي ‏نظيرحجاب بر سردارند. تازه همان هم اجباري است به اتهام بدحجابي به سوراخ سنبه هائي که انباشته است ازظلم ‏وبيدادتحويل ندهند وسرمايه هاي ملي را به زندانبانان و ضابطان بي صلاحيت نسپارند. چندهزارباريک اشتباه را ‏تکرار مي کنيد ؟ نه تنها شما که زناني دراسارت تان به قتل رسيده اند بي آنکه پاسخگوبشويد. بلکه القاعده و ‏همدستانش هم پشيمان مي شوند. خواهيد ديد. ‏

‏ آقايان هرقدر‎ ‎کاررابرزنان به نام اسلام وبه کام خودتان سخت بگيريد آنها جري ترمي شوند وشما هم نصيبي نمي ‏بريد. آنها ديگرنمي نشينند تا شيران نربزايند. خود تبديل به شيران شده اند. همين قدرآنها رابس که سه دهه پيش ‏شمايان را زائيدند وبه جان خودشان انداختند. اصلا انقلاب را به خاطرمي آوريد؟ انقلاب بستراين زايش دردناک ‏تاريخي بود. زنان ايراني ازهردسته وگروه به اميد عدالت وبرابري به انقلاب پيوستند. درآن بسترتاريخي بودکه ‏شمايان زاده شديد. راه به قدرت يافتيد وهمين که دست چپ و راست خودراشناختيد به صورت مادران چنگ ‏انداختيد. ‏

همين که دندان تان نيش زد پستان مادران راگازگرفتيد. حتي همان حقوق اکتسابي دردوران به قول خودتان ‏طاغوت را ازآنها پس گرفتيد وآنها را اززايش انقلابي پشيمان ساختيد. بگذريم که هنوزپرقيچي هائي ازجنس زن ‏داريد وهنوزسياست زنان عليه زنان تان به ياري زنان بي کفايتي که به آنها امتيازات دولتي داده ايدکارمي کند. ‏زائيدن امتياز زن است. ازديگرتوانائي هاي اوچيزي نمي کاهد. هرجاکه لازم باشد با هدف بهبود اوضاع به ‏صورت صلح آميزحاضرمي شوند. بي خيال القاعده وطالبان وهمفکران آنها. ‏

آقايان پيام شهيد را دريافت کنيد. برايتان خالي ازمنفعت نيست. زنان درجوامع اسلامي وقتي داغ مي شوند و در ‏کوره سرکوب خوب مشت ومال مي شوند خيلي چيزهاراسروته مي کنند. درتاريخ واساطيراسلام اگرخوب مطالعه ‏کرده باشيدزن طاغي وياغي که ستمگران مسلمان را آسوده نگذاشته اند کم نداريم. ‏

پيام نهفته درشهادت بي نظيربوتوعبرت آموزاست. بي نظيرمي دانست اورامي کشند. بااميدکمرنگي به پاکستان ‏بازگشت. به اميدنوازش دوست سرش را ازسقف اتومبيل بيرون آورد. زنان مسلمان که تندروهاي اسلامي ‏آنهارامحاصره کرده اند به وصيت اين شهيد اهميت مي دهند. ممکن است درکارنامه اين شهيدخطاهائي وجودداشته ‏باشد. چه باک او آمده بود تا درميانسالي خطاهاي جواني را جبران کند. به بهاي بذل جان مي خواست دست ‏درخوابگه مورچگان وحاميانشان بکند. احتمال دارد بامرگ بي نظيربسياري معادلات سياسي درهم بريزد وخواب ‏مورچگان اشفته بشود. اين رويداد وتبعات آن محدودبه پاکستان نمي شود. ‏

زناني که درايران طعمه ستمگري هاي قانوني وسليقه اي شده اندراهي وگريزي ازروياروئي با دشمنان مجهز به ‏همه امکانات ندارند. شهادت بي نظيربوتوبراي جهان ضايعه وبراي زنان درجوامع اسلامي چيزي بيش ازيک ‏تروربود. الگوئي ملموس شد براي زنان منطقه تا يک لحظه ازحرکت هاي صلح اميزبازنايستند . درسالي که ‏گذشت زنان در اين منطقه بلازده بسيارقرباني داده اند وجانيان همه قتلها را به نام اسلام توجيه کرده اند. آيا از آن ‏همه مجتهد که حتي خودکشي را دراسلام حرام اعلام مي کنند نمي شودانتظارداشت اندکي خطرکنند؟


* این نوشته نخستین بار پنجشنبه 13 دی 1386 در روز آنلاین منتشر شده است.

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی