مجازات یا شکنجه

مدیران سیاست جنایی ایران نمی خواهند باور کنند که بر پایه ضوابط و شرایط امروز، مجازات هایی مانند دست و پا بریدن یا از کوه پرت کردن مجازات به شمار نمی آید، بلکه رواداری شکنجه زیر پوشش قانون، دین، وکنترل جرم و جنایت است. روزهای اخیر در گوشه و کنار ایران دست و پا و انگشت بعضی اشخاص به بهانه سرقت مسلحانه یا نوع خاصی از مخالفت های سیاسی که شکل خشونت آمیز داشته قطع شده است.

در قانون مجازات اسلامی قطع دست و پا و انگشت خاص سارقان مسلح نیست، مخالفان سیاسی را هم دربرمی گیرد. اما اینجا بحث بر سر آن نیست که چه کسانی مشمول این رفتار سبعانه قرار می گیرند، بلکه نفس مجازات هایی از این قبیل قابل نقد است و باید نهادهای موثر در قانونگذاری پس از حدود سه دهه اصرار و لجبازی برای حفظ این قوانین به حذف آنها رضایت بدهند.

نظرات کارشناسی در این باره قابل استفاده است. هرچند تا پیش از جدایی دین از دولت، انطباق قوانین با ضوابط حقوق بشر ممکن نیست، ولی دست کم می توان در همین چارچوب محدود قانونگذاری که تاکید آن بر دین مداری است، به آن دسته از نظرات دینی بها داد که اعلام می کنند باحذف این مجازات ها اسلام بر باد نمی رود.

به نقل ازعبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع، متاسفانه در صدور حکم مجازات ها، گاهی وقت ها براساس فقه عمل می کنند، آن هم فقهی که به هرحال رویش بحث است. بعضی از فقها اصلا می گویند حدود و قصاص و حد لواط و امثال آن فقط توسط امام معصوم باید اجرا شود و در زمان غیبت امام معصوم نمی شود اجرایش کرد. ولی حالا در مملکت ما حداقل برخی معتقدند می شود اجرایش کرد.

درحال حاضر دو جریان درقوه قضاییه بر امور جزایی تسلط دارد. یک جریان خواهان اجرای مو به مو و بند به بند قوانینی است که از فقه شیعه اثنی عشری استنباط شده است، در حالی که به اعتقاد سلطانی جریان دیگری وجود دارد که معتقد به تطبیق قوانین فقهی با شرایط زمان و مکان است.

چرا تدوین کنندگان سیاست جنایی کشور تحولات زمان و مکان را درک نمی کنند؟ چرا متوجه نیستند با اصرار برای حفظ و اجرای این قوانین بر حیثیت وامنیت ملی ایران صدمات جدی وارد ساخته اند؟ راستی چرا؟ آیا این شیوه ها از دوستی با منافع ملی نشان دارد یا از دشمنی با آن؟