تعطیل ماهنامه زنان

به سادگی اتفاق افتاد، بدون احساس مسولیت اتفاق افتاد.دربا ره ی ماهنامه ی زنان که پانزده سال ازعمرش می گذرد، نه تنها غیرقا نونی که غیرمنصفا نه داوری شد.نها د ی به نا م هیا ت نظا رت برمطبوعات به یک کرشمه ی قلم به عمرش پا یا ن بخشید، پروانه ی انتشارش را لغوکرد، بدون حکم دادگاه!
به کدامین جرم؟ اطلاعیه ی هیات نظارت انتشارمطا لبی را مصداق جرم شنا خته که اصل واسا س کار یک نشریه ی زنا نه است. برای مثا ل تا کید بررفع تبعیض های قا نونی از زنا ن مهمترین جرمی است که ماهنامه ی زنان را درمظان اتهام قرارداده وبلافا صله حکم اعدام دربا ره اش صادرکرده اند.
شگفتا مگرمی شود مجله ای برای زنان منتشرکرد و به تبعیض های قا نونی برضد زنان نپرداخت ؟
چند روزی است خبر لغو امتیاز مثل شوک برتن دردمند و زخم خورده ی فعالان حقوق زن هجوم آورده.همه ازهم می پرسند چرا؟ خانم شهلا شرکت که بسی ملاحظه کار و بااحتیا ط بود وهمواره حفظ مجله را برهرنوع حرکت مخاطره آمیزترجیح می داد. خانم شهلا شرکت که پول خارجی دریا فت نمی کرد.
پس ازحرف و نقل های فراوان خبرگزاری فا رس پرده ازماجرا برداشت وا طلاعیه ی هیا ت نظا رت را انتشار داد.البته از باب حفظ نوامیس مردم وعفت عمومی خبرداده که بخشی از آن را سانسورکرده است. بدین ترتیب خبرگزاری فارس هم خود را وارد حوزه ی داوری کرد وبرای آنکه ازقا فله عقب نما ند کاسه ی داغ ترازآش شد، ازبا ب آنکه برتعداد داد گاه های فاقد صلاحیت بیفزاید و وانمود کند که زنان یک نشریه ی صد درصد سکسی بوده وداشته عفت عمومی را جریحه دارمی کرده است!
بگذریم که حرف بسیاراست وگوش شنوا نایاب ،.نزدیک سی سال است دارند زنان ایرانی را می چزا نند به بهانه ی ریشه کن ساختن فساد اخلاقی، حاصل کار آمارهای فزاینده ی جرم وجنا یت است و جامعه ی مبتلا به انواع اعتیا د. واجب و بلکه ضروری است تا خبرگزاری فارس ازاین آمارها پرده برگیرد واگر زهره دارد آن چه را عیان است و مرحمتی مدیران غیرپاسخگو است با مردم درمیان بگذارد.البته هرگاه اراده کند راست بگوید و به درستی خبررسا نی کند پروانه اش لغومی شود وسایت خبری اش حک!
یکی ازتخلفا تی که دراطلاعیه درج شده این است که ماهنامه ی زنان دریکی ازشماره ها با ادعای واهی خشونت علیه زنان و ناعادلانه خوا ندن قوانین خواستار قوانین عا دلانه و اصلاح قوانین به نفع زنان شده است.همچنین درمجله ادعا شده بسیاری ازقوانین غیرعادلانه مبنای فقهی ندارد.
این قبیل نظرات مندرج در زنان مصداق جرم شناخته شده و بدون حکم دادگاه پروانه ی انتشارآن را لغو کرده اند. گویی اسلام امر دایر کرده که زنان ازحقوق انسانی محروم بوده وبه خصوص زیرسایه ی حکومت اسلامی ظلم را تحمل کنند . روشن است ازنگاه هیات نظارت که پا جای پای دادگاه گذاشته قوانین غیرعادلانه برضد زنان کاملا اسلامی است و زنان باید این قوانین را بدون چون وچرا پذیرا بشوند. اطلاعیه دربرگیرنده ی این معنا است که اسلام نه تنها حافظ حقوق زنان نیست بلکه حق چون و چرا را ازآنان سلب کرده است.
دروضع موجود و در برابراین گونه رفتارغیرقانونی که به نام اسلام تحمیل می شود وتوجیه گر ظلم وبیداد به زنان است مجتهدینی که سالهاست ازاجتهاد سخن می گویند و زنان متصل به طیف فکری خانم شهلا شرکت را سر پا نگاه می دارند چه خواهند کرد؟.چرا پا درمیانی نمی کنند؟ مگرنه این که ماهنامه ی زنان با استناد به نظرات و فتاوی آنان حق طلبی می کرد؟ چرا تنها یش گذاشته اند وبه دادش نمی رسند. مجله ی زنان ترویج دهنده ی شناخت اجتهادی حقوق زنان بود.اندکی بیش ازیک نشریه ساده باید به آن توجه نشان داد. فقهایی که ازسه دهه پیش خواسته اند امیدهای برباد رفته ی زنان را به آنها بازگردانند وقتش رسیده تا این تنها فرزند خلف را از گزند روزگارحفظ کنند. حال که هنوز فرصتی نبوده تا نظرات اجتهادی خود را پشتوانه ی اصلاح قوانین به نفع زنان قراردهند باید وشا ید که به فریاد ماهنامه ی زنان برسند و موضوع را حل وفصل کنند.
ازاین حرف ها گذشته لغو امتیاز زنان را نباید ساده گرفت. پیام نهفته درآن پیام سا ده ای نیست. قلب دردمند همه ی زنان ایرانی را نشانه رفته است. بی تردید!