مجلس هشتم

مجلس هشتم درحساس ترین دوران تاریخ معاصرایران کارخود را آغا زکرد. درشرایطی که کشور درمحاصره انواع بحران های سیا سی وا قتصا دی و اجتماعی ا ست. درسیاست خارجی بحران هسته ای لحظه به لحظه به منطقه خطرنزدیک می شود.ماه های باقیمانده از دولت کنونی امریکا می توا ند آبستن حوا دثی با شد که برای منافع ملی هر دو کشور زیانبار است. به علا وه ایرا ن با بحرا ن های اقتصا دی در حوزه های گونا گون روبرو است. بحران بیکا ری و تورم و گرانی مرد م را کلا فه کرده است. یکی از مشکلا ت وا قعی مجلس هشتم این است که شیوه ها ی کنترل دولت نهم را تدارک ببیند و ضعیف عمل نکند. علا قمندی دولت کنونی به کارسا زی ذخا یر ارزی بر حسب سلیقه محا فل نزد یک به دولت یک اقدام سنجید ه از سوی مجلس هشتم را طلب می کند.

رییس مجلس هشتم در آغاز کار این مجلس به اغلب بحران ها اشاراتی داشته است. ازجمله به ضرورت پالایش قوانین. همین اشاره مبهم امیدهایی را درحوزه های سرما یه گذ اری و حقوق زن و حقوق بشرا یجا د می کند. همچنین رییس مجلس هشتم بر ضرورت تقویت نقش نظارتی مجلس تا کید دارد که پیدا است فهمید ه شد ه ضعف این نقش تا چه اند ازه برای مرد م ایران گران تما م شده است و سرانجام از اهمیت ا شا رات رییس مجلس هشتم پیرامون پرداختن به وضعیت نا بسامان جوانان نمی توان غافل ماند. وی کارآفرینی را درمجموعه اولویت ها آورده است از همه مهمتر رییس مجلس هشتم به صراحت پیرامون اختلا ف قوای سه گا نه با یکد یگر سخن گفته است و اعلام کرد ه مجلس در پی مکانیسمی است تا در پرتو آن رفع اختلا فات میسر بشود . پید ا ست تنش های داخلی کمتر از تنش های خا رجی نیست .

آیا آنچه مجلس هشتم در دستور کا ردارد بد ون تنش زدا یی از روا بط ایران و امریکا شد نی است؟ مجلس هشتم و دیگر نها دهای قدرت در ایران هرگا ه مقد مه سا زی برای آغا ز مذ اکرات مستقیم با امریکا و تلاش برای
عادی سازی روابط را وجهه همت خود قرار دهند دست یا بی به دیگر هدف ها سهل می شود