در خدمت جنگ يا صلح

مهرانگيز کار
روزآنلاین

آيا قدرت فتوا در جهان امروز فقط به درد اجراي حکم اعدام مي خورد يا مي شود از آن براي تأمين صلح و امنيت و حيثيت مسلمانان بهره برد؟ انگيزه طرح پرسش، فتواي اعدامي است که چندي پيش توسط آيت الله فاضل لنکراني عليه يک تبعه آذربايجاني صادر شده است.

پرسش چند وجه دارد. يک آنکه آيا انسان مي تواند به نمايندگي از خداوند حکم قطعي و لازم الاجرا بر قتل و هدم ديگران صادر کند و بر حسب سليقه ديني خود به آن مشروعيت بدهد؟ اگر چنين است، پس در کشوري مانند ايران با وجود صاحبان فتوايي که با اتصال به حکومت وقت، قدرت شان صد چندان شده است، دستگاه هاي عريض و طويل قضايي و انواع دانشکده هاي حقوق به چه منظور ايجاد شده است؟ آيا اينها پوششي است براي توجيه قدرت صاحبان فتوا و تظاهر به روزآمد شدن قدرت آنها يا تدبيري که هدف محدود ساختن قدرت فتوا را دنبال مي کند؟

وجه ديگر پرسش، جهاني شدن آثار و تبعات فتوا در عصر حاضر است. در اين عصر، فتوا به نيروي وسايل ارتباطي و بر بال اينترنت، خود را پياپي تکثير مي کند وهرگاه به قتل دستور بدهد، تبديل مي شود به يک پديده جهاني و از همه آنها که شهره شده اند به دشمني با اسلام و مسلمين خطرناکتر عمل مي کند. کمک رساني به آن ديدگاهي که اسلام را با خشونت و ترور همزاد مي داند و سبب مي شود امنيت مسلمانان در سراسر جهان به مخاطره بيفتد، اگر دشمني با اسلام و مسلمين نيست، پس چيست؟

پيش از انقلاب، ايرانيان با قدرت فتوا آشنا بودند و نقش هاي ضد استعماري اما صلح آميز و اعتراضي آن را مي ستودند. اما نظر به اينکه حکومت ها در ايران تا به اين درجه غلظت ديني نداشتند، فتوا هولناک به نظر نمي رسيد. از طرفي جهان پيراموني هم در آن روزگار مانند امروز در دسترس نبود. حال چنين شده است. فتوا بيش از گذشته و به اتکا هويت کاملاً ديني حکومت، به سهولت صادر شده و فوراً مرزهاي جغرافيايي را در مي نوردد و به جماعتي که دنبال بهانه مي گردند مي قبولاند ايرانيان و مسلمانان بالفطره آدمکش هستند و جواز آدمکشي هم دارند؛ هر وقت بخواهند آن را رو مي کنند.

در روزگاران پيش از انقلاب، صاحبان فتوا در ايران البته تشکيلات و پيرو و پول داشتند، متناسب با حال و احوال خود؛ اما سايت و رسانه جهاني و حکومت مطلقه نداشتند. اينک از برکت انقلاب همه را دارند. نگران فيلترينگ هم نيستند. چرا که خود عامل فيلترنيگ و متخصص را از جهان غرب استخدام مي کنند. از بودجه نفتي به آنها پول مي دهند و امکانات اينترنتي ديگران را که پيروان بي چون و چراي آنها نمي شوند فيلتر مي کنند.

حوزه هاي ديني و معارف اسلامي پيشکش اسلام شناسان. داعيه اسلام شناسي در بين نيست. فقط در جايگاه يک ناظر و يک شهروند ايراني حق خود مي دانم پيرامون فتواي اعدام صادره سخن بگويم و آن را در ارتباط با شرايط کنوني ايران و خاورميانه و گرفتاري هاي مسلمانان در سطح جهان اقدامي نابسود و بي وقت ارزيابي کنم. باور دارم که امنيت فردي و جمعي مسلمانان در گرو اين است که صاحبان فتوا، جهان را آن گونه که هست ببينند و ذهنيت محبوس در رساله ها را آزاد کنند. به زبان قانون اساسي جمهوري اسلامي مي خواهم از حق خود براي "نهي از منکر" استفاده کنم!

اگر به جهان آنگونه که هست نگريسته شود، مي توان قدرت فتوا را در خدمت صلح قرار داد. به کار گرفتن قدرت فتوا با هدف تشديد جنگ به اين معني است که صاحبان فتوا به جاي جبران اشتباهات سياستمداران غربي، با خطاکاران همسو شده اند و دارند ريشه هاي کينه توزي را در مسلمانان و غير مسلمانان تناور مي سازند.


فتواي قتل در محافل حقوقي امروز جهان که با جنگ افروزي ها مقابله مي کنند، يک "سند بين المللي" است که به اقدام عليه انسان ها فرمان مي دهد. قتل و هدم يک انسان همانند قتل و هدم همه انسان ها غيرقابل دفاع است. محافل حقوقي دارند مجازات مرگ را در نظام هاي قضايي جهان به طور همه جانبه بررسي مي کنند. واضح است که فتواي قتل را به عنوان سندي از مجموعه اسناد مرتبط با مسئوليت هاي فردي و جنايت بر ضد بشريت از ياد نمي برند.

هر گاه هدف حمايت و تقويت اسلام و حفظ امنيت مسلمين در جهان بود، فتواي صلح و آتش بس و خشونت زدايي و مخالفت شرعي با عمليات تروريستي صادر مي شد. فتواي بردباري، شکيبايي و بخشودگي صادر مي شد. فتواي برادري و برابري ابناي بشر صادر مي شد. فتواي گراميداشت مفاهيم مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر صادر مي شد. صاحبان فتوا ترجيح داده اند دنباله رو آن دسته از پيرواني بشوند که چند روزي پس از رويدادهاي منجر به صدور فتواي قتل به هيجان مي آيند، مشت هوا مي کنند و بعد هم پي کار خود مي روند. مي شود فهميد صاحبان فتوا در مواردي که به اعدام ديگران حکم مي دهند و کاريکاتوري، مقاله اي و قصه اي را مايه دست مي کنند، يادشان مي رود که در جايگاه پيران خردمند حق ندارند رد پاي پيروان شوريده حال را بگيرند. يادشان مي رود منطق اقتضا دارد تا آن شوريدگان را آرام کند و به آنان روا داري آزادي بيان در جهان امروز را بياموزند.

فتواي قتل، يعني همکاري با جنگ افروزان شرقي و غربي که دارند وسط معرکه سودآوري مي کنند. يعني اقدام بر ضد حيثيت و شئون ملي و بين المللي ايرانيان. يعني استفاده نادرست از قدرت فتوا يا هر قدرتي که انسان هاي زميني به تصادف يا بر حق به دست مي آورند و از آن به ناروا استفاده مي کنند. يعني ناسپاسي نسبت به ملتي که در يک لحظه تاريخي و غيرقابل پيش بيني به صاحبان قدرت فتوا اعتماد کردند و اينک گرفتار همسويي آنان با دشمنان تاريخي خود شده اند و در اين راه از کيسه دين و سرمايه ملي بسيار خرج مي کنند.

همسويي با دشمنان تاريخي لزوماً تقويت تجهيزات نظامي آنها نيست. نظرات و تبليغاتي که به جنگ بر ضد مسلمانان به اتهام پايبندي به ترور و خشونت مشروعيت مي بخشد، همکاري استراتژيک با دشمن است و سرانجام آتش را به خانه ما سرايت مي دهد.