شيرين عبادي در خطر است

روزآنلاین
مهرانگيز کار - دوشنبه 21 مرداد 1387 [2008.08.11]

خبرگزاري رسمي ايران (ايرنا) شيرين عبادي را به داشتن گرايش هاي بهائيت متهم کرده و از آن بيش دختر ‏دانشجوي او را بهايي خوانده است. صرف نظر از ديگر اتهاماتي که به اين افترا ضميمه شده، خبر به تنهايي ‏نگران کننده است و نشان مي دهد دامي جدي سر راه شيرين عبادي گسترده اند. به نظر مي رسد مي خواهند چتر ‏حمايتي جايزۀ صلح نوبل را که از سال 2003 ميلادي، شيرين را محافظت کرده، سوراخ کنند. براي آنکه اهميت ‏موضوع درک بشود به چند ماده و تبصرۀ قانوني استناد مي کنم:‏

به موجب مادۀ 226 قانون مجازات اسلامي "قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق ‏کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند."‏

کيست که نداند بهايي شدن يک مسلمان او را مستحق کشتن مي کند و کيست که نداند قوانين جزايي ايران آنقدر که ‏در بند امينت برخي جانيان است به کساني که جان از کف مي دهند اهميت نمي دهد.‏

تبصرۀ 2 بند ج مادۀ 295 قانون مجازات اسلامي صراحت دارد بر اينکه اگر شخص کسي را به اعتقاد قصاص يا ‏به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد مقتول مستحق قصاص يا ‏مهدورالدم نبوده، قتل به منزلۀ جنايتي است که به صورت اشتباهي واقع شده و در نتيجه قاتل فقط بايد خون بها ‏بپردازد. اگر قاتل بتواند در دادگاه ادعاي خود را بر مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند نه قصاص مي شود، ‏نه خون بها مي پردازد. ‏

با وجود اين قوانين لازم الاجرا پيداست که زمينه چيني مي کنند براي حذف شيرين عبادي. ويژگي هاي ‏سناريويي که نوشته اند شايد چنين باشد: ‏

‏1- مي خواهند به لشکريان جهل بقبولانند قتل شيرين عبادي واجب است. هر مسلمان معتقدي که خونش را بريزد ‏مجازات نمي شود و چه بسا به بهشت هم مي رود.‏

‏2- مي خواهند او را از لشکريان جهل بترسانند تا از فعاليت هاي وسيع حقوق بشري دست بردارد يا به کلي کشور ‏را ترک کند. ‏

بنابراين دسيسه اي در کار است و بر عقلا و مديران خوش فکر و فقهاي درد آشنا و مردم ايران واجب است تا ‏وقت باقي است به هر شکل که مي توانند توطئه را خنثي کنند. فقها و مراجع روشن بين ديني تکليف دارند موضوع ‏را جدي بگيرند و براي کساني که دنبال قلم ها و زبان هاي مسموم راه مي افتند روشن کنند که اين شکل از افترا ‏زني و نشر اکاذيب بر خلاف اصول اسلامي است و نبايد صحت هر ادعاي مغرضانه اي را پذيرفت. ‏

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی