شيرين عبادي در خطر است

روزآنلاین
مهرانگيز کار - دوشنبه 21 مرداد 1387 [2008.08.11]

خبرگزاري رسمي ايران (ايرنا) شيرين عبادي را به داشتن گرايش هاي بهائيت متهم کرده و از آن بيش دختر ‏دانشجوي او را بهايي خوانده است. صرف نظر از ديگر اتهاماتي که به اين افترا ضميمه شده، خبر به تنهايي ‏نگران کننده است و نشان مي دهد دامي جدي سر راه شيرين عبادي گسترده اند. به نظر مي رسد مي خواهند چتر ‏حمايتي جايزۀ صلح نوبل را که از سال 2003 ميلادي، شيرين را محافظت کرده، سوراخ کنند. براي آنکه اهميت ‏موضوع درک بشود به چند ماده و تبصرۀ قانوني استناد مي کنم:‏

به موجب مادۀ 226 قانون مجازات اسلامي "قتل نفس در صورتي موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق ‏کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند."‏

کيست که نداند بهايي شدن يک مسلمان او را مستحق کشتن مي کند و کيست که نداند قوانين جزايي ايران آنقدر که ‏در بند امينت برخي جانيان است به کساني که جان از کف مي دهند اهميت نمي دهد.‏

تبصرۀ 2 بند ج مادۀ 295 قانون مجازات اسلامي صراحت دارد بر اينکه اگر شخص کسي را به اعتقاد قصاص يا ‏به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد مقتول مستحق قصاص يا ‏مهدورالدم نبوده، قتل به منزلۀ جنايتي است که به صورت اشتباهي واقع شده و در نتيجه قاتل فقط بايد خون بها ‏بپردازد. اگر قاتل بتواند در دادگاه ادعاي خود را بر مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند نه قصاص مي شود، ‏نه خون بها مي پردازد. ‏

با وجود اين قوانين لازم الاجرا پيداست که زمينه چيني مي کنند براي حذف شيرين عبادي. ويژگي هاي ‏سناريويي که نوشته اند شايد چنين باشد: ‏

‏1- مي خواهند به لشکريان جهل بقبولانند قتل شيرين عبادي واجب است. هر مسلمان معتقدي که خونش را بريزد ‏مجازات نمي شود و چه بسا به بهشت هم مي رود.‏

‏2- مي خواهند او را از لشکريان جهل بترسانند تا از فعاليت هاي وسيع حقوق بشري دست بردارد يا به کلي کشور ‏را ترک کند. ‏

بنابراين دسيسه اي در کار است و بر عقلا و مديران خوش فکر و فقهاي درد آشنا و مردم ايران واجب است تا ‏وقت باقي است به هر شکل که مي توانند توطئه را خنثي کنند. فقها و مراجع روشن بين ديني تکليف دارند موضوع ‏را جدي بگيرند و براي کساني که دنبال قلم ها و زبان هاي مسموم راه مي افتند روشن کنند که اين شکل از افترا ‏زني و نشر اکاذيب بر خلاف اصول اسلامي است و نبايد صحت هر ادعاي مغرضانه اي را پذيرفت. ‏