گزينه مذاکره


روزآنلاین -مهرانگيز کار

دانشگاه جورج واشنگتن ميعادگاه پنج ديپلمات برجسته امريکايي شد که با صداي بلند اعلام کردند گزينه هاي ‏نظامي امريکا در قبال ايران کار نکرده و گام هاي محدود دولت پرزيدنت بوش براي برقراري رابطه با ايران ‏کافي نبوده و نسبت به آن انتقاد دارند. ضرورت مذاکره با ايران توسط مادلين آلبرايت، وزير خارجه دوره دوم ‏رياست جمهوري کلينتون، جيمز بيكر، وارن كريستوفر، هنرى كيسينجر و كالين پاول، که در دولت هاي دموکرات ‏و جمهوري خواه عضويت داشته اند درجاي بهترين گزينه اعلام شده است. كالين پاول عضو سابق و برجسته ‏دولت بوش (وزير خارجه دور اول رياست جمهوري وي) گفته است "مي توان مذاکره با ايران در خصوص ‏مسائل هسته اي را از سطوح پايين آغاز کرد و بعد آن را گسترش داد." به اين ترتيب باري ديگر سرد و گرم ‏چشيده هاي سياست خارجي امريکا و پيران اين عرصه از دولت آينده امريکا خواسته اند گزينه نظامي را از روي ‏ميز بردارد و بر پايه مدارک و واقعيات، گزينه مذاکره بدون پيش شرط را روي ميز بگذارد. آنها با تأکيد بر گزينه ‏اخير بي ترديد منافع ملي امريکا را در نظر دارند و البته دلسوز منافع ملي ايران نيستند. اما شرايط به گونه اي ‏است که تأکيد آنها بر مذاکره با ايران منافع ملي ايران را تأمين مي کند. اين شيوه مدبرانه که در شرايط حساس ‏انتخاب شده است از آنان الگوهاي ماندني و قابل تأييد در سياست ورزي مي سازد. و هر سياست مداري چنانچه ‏منافع ملي دولت خود را در نظر داشته باشد از آن تأثير مي پذيرد.‏

اگر ايران به نيروي عقل و تدبير و درک شرايط در انتخاب شيوه هاي برخورد در سياست خارجي بخواهد از ‏آنچه اتفاق افتاده به بهترين شکل ممکن بهره برداري کند، بهتر آنکه رجزخواني و انتشار مقالات کودکانه در ‏نشريات افراطيون را متوقف سازد. اين رويه شده است که هرگاه دولت امريکا يا شخصيت هاي موثر امريکايي ‏در صدد برمي آيند تا گشايشي در راه مذاکره ايجاد کنند، افراطيون اين حرکت و ژست آگاهانه و سودمند آنان را ‏ناتواني و شکست برمي شمارند و تفاسيري با مفاهيم تحقيرآميز انتشار مي دهند. ‏

آنچه در دانشگاه جورج واشنگتن اتفاق افتاد نه تنها به دولت آينده امريکا هشدار داده است تا مذاکره با ايران را ‏همچون بخشي از استراتژي بازداشتن تهران از دستيابي به سلاح هسته اي در دستور قرار دهد، بلکه به طور کلي ‏اين خط مشي را توصيه مي کند که منافع امريکا در گروي تعامل با کشورهايي است که با آنها مشکل دارد. ‏

ديري است تجربه آموختگان سياست در ايران توصيه بر تعامل را به دولت متبوع خود پيشنهاد کرده اند. ديري ‏است آنان به ضرورت برداشتن گام هاي بلند براي مذاکره با امريکا توجه مي دهند. مردمي که از خصمانه بودن ‏روابط ايران و امريکا بسيار صدمه خورده اند حق خود مي دانند تا نسبت به تعامل در جامعه جهاني اصرار ‏ورزند. مردم به تجربه آموخته اند جهان يک شبه به کام آنها نمي شود. جهان در هر زمانه ويژگي هايي دارد. ‏درست است که ايران در تاريخ معاصر خود اغلب از ويژگي "استعماري" بخشي از جهان به شدت صدمه خورده، ‏اما نمي توان بي تدبيري هاي دولت هاي ايران را در سياست خارجي ناديده گرفت و همه خطاها را به طرف مقابل ‏نسبت داد. هرگاه ايران ضمن تأکيد بر استقلال مرتکب گروگان گيري نشده بود، استقلال را با هزينه کمتري به ‏دست مي آورد و مجبور نبود براي تأکيد بر استقلال اين همه بها بپردازد. وقت آن رسيده که ديپلمات هاي سرد و ‏گرم چشيده ايراني، آنهايي که درون قدرت حضوري ندارند در قديمي ترين دانشگاه ايران مثلا دانشگاه تهران ‏نشستي داشته باشند و از گزينه مذاکره سخن بگويند و کار را به کاردان بسپارند و اجازه ندهند مطبوعات تندرو با ‏زبان غير ديپلماتيک و هتاک و فحاش به تلاش خود براي تداوم انسداد سياسي ادامه دهند. ايران به شخصيت هايي ‏با شجاعت اخلاقي نيازمند شده است و براي حفظ استقلال و تماميت ارضي ايجاب مي کند شخصيت هايي که در ‏سياست ورزي تجربه دارند با شجاعت اخلاقي به ميدان آمده و با هدف حفظ منافع ملي، پيام سياسي شخصيت هاي ‏امريکايي را ترويج دهند.‏

پنجشنبه 28 شهریور 1387