گزينه مذاکره


روزآنلاین -مهرانگيز کار

دانشگاه جورج واشنگتن ميعادگاه پنج ديپلمات برجسته امريکايي شد که با صداي بلند اعلام کردند گزينه هاي ‏نظامي امريکا در قبال ايران کار نکرده و گام هاي محدود دولت پرزيدنت بوش براي برقراري رابطه با ايران ‏کافي نبوده و نسبت به آن انتقاد دارند. ضرورت مذاکره با ايران توسط مادلين آلبرايت، وزير خارجه دوره دوم ‏رياست جمهوري کلينتون، جيمز بيكر، وارن كريستوفر، هنرى كيسينجر و كالين پاول، که در دولت هاي دموکرات ‏و جمهوري خواه عضويت داشته اند درجاي بهترين گزينه اعلام شده است. كالين پاول عضو سابق و برجسته ‏دولت بوش (وزير خارجه دور اول رياست جمهوري وي) گفته است "مي توان مذاکره با ايران در خصوص ‏مسائل هسته اي را از سطوح پايين آغاز کرد و بعد آن را گسترش داد." به اين ترتيب باري ديگر سرد و گرم ‏چشيده هاي سياست خارجي امريکا و پيران اين عرصه از دولت آينده امريکا خواسته اند گزينه نظامي را از روي ‏ميز بردارد و بر پايه مدارک و واقعيات، گزينه مذاکره بدون پيش شرط را روي ميز بگذارد. آنها با تأکيد بر گزينه ‏اخير بي ترديد منافع ملي امريکا را در نظر دارند و البته دلسوز منافع ملي ايران نيستند. اما شرايط به گونه اي ‏است که تأکيد آنها بر مذاکره با ايران منافع ملي ايران را تأمين مي کند. اين شيوه مدبرانه که در شرايط حساس ‏انتخاب شده است از آنان الگوهاي ماندني و قابل تأييد در سياست ورزي مي سازد. و هر سياست مداري چنانچه ‏منافع ملي دولت خود را در نظر داشته باشد از آن تأثير مي پذيرد.‏

اگر ايران به نيروي عقل و تدبير و درک شرايط در انتخاب شيوه هاي برخورد در سياست خارجي بخواهد از ‏آنچه اتفاق افتاده به بهترين شکل ممکن بهره برداري کند، بهتر آنکه رجزخواني و انتشار مقالات کودکانه در ‏نشريات افراطيون را متوقف سازد. اين رويه شده است که هرگاه دولت امريکا يا شخصيت هاي موثر امريکايي ‏در صدد برمي آيند تا گشايشي در راه مذاکره ايجاد کنند، افراطيون اين حرکت و ژست آگاهانه و سودمند آنان را ‏ناتواني و شکست برمي شمارند و تفاسيري با مفاهيم تحقيرآميز انتشار مي دهند. ‏

آنچه در دانشگاه جورج واشنگتن اتفاق افتاد نه تنها به دولت آينده امريکا هشدار داده است تا مذاکره با ايران را ‏همچون بخشي از استراتژي بازداشتن تهران از دستيابي به سلاح هسته اي در دستور قرار دهد، بلکه به طور کلي ‏اين خط مشي را توصيه مي کند که منافع امريکا در گروي تعامل با کشورهايي است که با آنها مشکل دارد. ‏

ديري است تجربه آموختگان سياست در ايران توصيه بر تعامل را به دولت متبوع خود پيشنهاد کرده اند. ديري ‏است آنان به ضرورت برداشتن گام هاي بلند براي مذاکره با امريکا توجه مي دهند. مردمي که از خصمانه بودن ‏روابط ايران و امريکا بسيار صدمه خورده اند حق خود مي دانند تا نسبت به تعامل در جامعه جهاني اصرار ‏ورزند. مردم به تجربه آموخته اند جهان يک شبه به کام آنها نمي شود. جهان در هر زمانه ويژگي هايي دارد. ‏درست است که ايران در تاريخ معاصر خود اغلب از ويژگي "استعماري" بخشي از جهان به شدت صدمه خورده، ‏اما نمي توان بي تدبيري هاي دولت هاي ايران را در سياست خارجي ناديده گرفت و همه خطاها را به طرف مقابل ‏نسبت داد. هرگاه ايران ضمن تأکيد بر استقلال مرتکب گروگان گيري نشده بود، استقلال را با هزينه کمتري به ‏دست مي آورد و مجبور نبود براي تأکيد بر استقلال اين همه بها بپردازد. وقت آن رسيده که ديپلمات هاي سرد و ‏گرم چشيده ايراني، آنهايي که درون قدرت حضوري ندارند در قديمي ترين دانشگاه ايران مثلا دانشگاه تهران ‏نشستي داشته باشند و از گزينه مذاکره سخن بگويند و کار را به کاردان بسپارند و اجازه ندهند مطبوعات تندرو با ‏زبان غير ديپلماتيک و هتاک و فحاش به تلاش خود براي تداوم انسداد سياسي ادامه دهند. ايران به شخصيت هايي ‏با شجاعت اخلاقي نيازمند شده است و براي حفظ استقلال و تماميت ارضي ايجاب مي کند شخصيت هايي که در ‏سياست ورزي تجربه دارند با شجاعت اخلاقي به ميدان آمده و با هدف حفظ منافع ملي، پيام سياسي شخصيت هاي ‏امريکايي را ترويج دهند.‏

پنجشنبه 28 شهریور 1387

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی