روز جهانی حقوق بشر


مهرانگیز کار
10-12-2008

امروز سالگرد شصتمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به همین علت 10 دسامبر را به نام روز حقوق بشر نامگذاری کرده اند.
• در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت، فقط پنجاه دولت عضو سازمان ملل متحد بودند. امروز تعداد اعضاء یه یکصد و نود و دو رسیده است.
• مفاد اعلامیه در بیشتر قوانین اساسی کشورها و قوانین داخلی آنها انعکاس یافته است.
• دو میثاق بسیار مهم که اصول مندرج در اعلامیه را به صورت قوانین بین المللی تدوین کرده از دل اعلامیه بر آمده است: 1- میثاق حقوق سیاسی و مدنی، 2- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
• اعلامیه تاکنون به سیصد و شصت زبان ترجمه شده است.
• اعلامیه دربرگیرنده مهمترین حقوق بنیادی بشر است.
با وجود تداوم جنگها و خشونتها، می توانیم بگوییم دستکم اعلامیه‏ای داریم برای تأمین حقوق حداقلی انسانها. تاکنون 7 نسل با این اعلامیه زیسته‏اند. بنابراین می‏شود گفت اعلامیه گزارشگر تاریخ تحولات در زندگی بشر شده است و از این حیث هم واجد اهمیت است. هنگامی که در سال 1945 افرادی دور یک میز نشستند تا ضوابط واحدی را برای تأمین حقوق بنیادی ابناء بشر صرفنظر از رنگ، جنس، نژاد، ملیت، مذهب و ... روی کاغذ بیاورند، این نخستین بار بود که برای تدوین حقوق فردی حرکتی آغاز می‏شد. از سال 1948 که این حرکت به نتیجه رسید و اعلامیه تصویب و منتشر شد تاکنون، هنوز سیاستهای جهانی با این سند خود را هماهنگ نکرده‏اند.
کارشناسان در محافل برگزاری سالروز شصتمین سال تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر عموماً این باور خود را با دیگران در میان می‏گذارند که:
«اگر بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان در دستور کار است، آمریکا باید بتواند دموکراسی خود را ترمیم کند.»
این هم از شگفتیهای عصر حاضر است که در هر محفلی از ضرورت توسعه حقوق بشر سخن می‏رود، ترمیم دموکرسی در آمریکا همچون بستری نگریسته می‏شود که بدون آن شالوده‏های حقوق بشر در دیگر کشورها استحکام نمی‏یابد.