اذان شا فعی

05-15-2009

رهبر ایران به پخش اذان بر پایه فقه جعفری و بر پایه فقه شافعی از صدا و سیمای کردستان به صورت جداگانه دستور داد . این اقدام در انطباق با موازین جهانی حقوق بشر و مبانی اسلامی و اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است . سی سال در اجرای آن تاخیر روا داشته اند ، با این همه حرکتی مثبت و نمادین است و به احتمال زیاد در پی آن حقوق دیگری که تا کنون مسکوت مانده احیا می شود .
به موجب اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که سی سال پیش از تصویب گذشته : " دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته با شند ، مقرات محلی در حدود اختیا رات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب . "
شوراها که اصل 12 آنها را مکلف کرده است تا متصدی انطباق مقررات محلی بر طبق مذهبی باشند که پیروان آن در هر منطقه اکثریت دارند تا کنون خود را از تصمیم گیری دور نگاهداشته اند . بگذریم که اساسا شوراها با تاخیر 20 ساله تشکیل شده اند و بر حسب اصرار محمد خاتمی رئیس جمهور وقت انتخابات شوراها برگزار شده است .
خودداری شوراها از ورود به مطلب در اجرای اصل 12 و اینک دخالت مقام رهبری در موضوع با تاخیر 30 ساله قابل تفسیر است . قابل فهم است که مقامات دینی بانفوذی با پخش اذان بر طبق فقه شافعی از رادیو تلویزیون کردستان که اکثریت جمعیت شافعی مذهب است موافق نبوده اند. چه بسا حساسیت موضوع چنان بوده که حتی رهبر پس از رایزنی با آن مقامات موثر دینی و پس از متقاعد ساختن آنها به اعلام موضوع پرداخته است .این ظن هنگامی قوی می شود که در دوران رهبری آیت الله خمینی هم به موضوع نپرداخته اند .نظر کسانی که اقدام اخیر را به انتخابات ربط می دهند و عقیده دارند منظور ایجاد انگیزه در ساکنان این منطقه برای مشارکت بوده و خواسته اند آبی بر آتش خشم اهالی بریزند به احتمال زیاد نزدیک به واقعیت است . اما حتی در این صورت چیزی از اهمیت موضوع نمی کاهد و اجرائی شدن یک حق متروکه از سوی حکومت را باید به فال نیک گرفت . از آن بیشتر می توان این پیروزی را محصول مطالبات و پایمردی مردمی دانست که همواره سخنگویانی داشته اند که خطر کرده اند و از حقوق ساکنان به استناد قانون اساسی دفاع کرده اند. بی گمان نقش فعالان حقوق بشر در این پیروزی عمده است، هر چند آنها نیز راه درازی در پیش دارند و نمی توانند توقف کنند.
برخی دستیابی به حق متروکه از سوی حکومت را حداقلی ارزیابی می کنند .در هر حال نظرغالب بر این است که احتمال می رود در خطوط سیا ستگزاری تغییراتی متناسب با مطالبات قومی در حال شکلگیری باشد و این روند ادامه پیدا کند .