وقتی برای عبور

روزآنلاین
مهرانگيز کار - چهارشنبه ۳۱ تير ۱۳۸۸

از یکدیگر پیاپی سوال می کنیم در کدام نقطه از زمان ایستاده‏ایم. حاصل جمع پاسخ ها امید بخش است و «تغییر» را نوید می‏دهد. هر یک از زاویه‏ای به ماجرا می‏نگریم و هر یک داوری خاص خود را داریم و به یکدیگر می‏گوییم:

• وقتی است برای حکومت تا موقعیت متزلزل شده خود را درست ارزیابی کند.

• وقتی است برای مراجع شیعه تا خطرات سکوت و تسلیم در برابر آنچه روی داده را بشناسند و دور باطل را جایی بشکنند.

• وقتی است برای رهبر تا منافع ادامه خط مشی کنونی را در یک کفه ترازو و زیان های آن را در کفه دیگر بگذارد و تغییر مشی بدهد.

• وقتی است برای خبرگان رهبری تا شرح وظایف خود را در قانون اساسی به دقت و با حوصله بازخوانی کنند.

• وقتی است برای محمود احمدی‏نژاد تا نگران دوره دوم ریاست جمهوری خویش بشود و هرگاه از قدرت روانی لازم برای انصراف برخوردار نیست، احمدی نژاد دیگری بشود و در برابر وزن سیاسی مردم سر تعظیم فرود بیاورد.

• وقتی است برای تمام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تا دلایل وجودی خود را بازخوانی و بازیابی کنند و به ما بگویند در شرایط کنونی «مصلحت نظام» متمایل به کدام تحول در سیاست های داخلی و خارجی است؟

• وقتی است برای سپاه پاسداران تا «امنیت داخلی» را بر پایه اختیارات مندرج در اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی، هماهنگ با خواسته‏های اعلام شده مردمی تعریف کند که از فساد ونگرانی و بیکاری و حضور پلیس در تمام زوایای زندگی و در مجموع غیر پاسخگو بودن دولت ها جان به سر شده اند.

• وقتی است برای بسیج تا از خشم و نفرت مردم احساس نگرانی کند.

• وقتی است برای قوه قضاییه تا درجات فساد را که به آن مبتلا شده محک بزند و به جای «فساد زدایی» از خود با صدور آیین نامه به جان استقلال کانون وکلای دادگستری نیافتد.

• وقتی است برای همه ایرانیان، داخل و خارج از کشور تا به زیانهای قهر و تخطئه یکدیگر که همدلی و اتحاد را به تأخیر انداخت بیندیشد.

• وقتی است برای همه ما تا در خود بازنگری کنیم.

• وقتی است برای گریستن.

• وقتی است برای شادمانی.

• وقتی است برای افشاگری به جای انتقامجویی و خشونت ورزی.

• وقتی است برای پاره کردن ریسمان رابطه با عوامل فساد سیاسی و اقتصادی.

• وقتی است برای حمایت از تمام زندانیان سیاسی.

• وقتی است برای ترک شجاعانه مسند و مقام حکومتی.

• وقتی است برای شناسایی کسانی که لقمه‏های حرام بر سفره دارند.

در مجموع وقتی است برای رسیدن به این یقین و باور که در فرض بقاء جمهوری اسلامی، از تاریخ 22 خرداد 1388 «جمهوری اسلامی» دیگری متولد شده است. آیا گشاده رو و گشاده دست می‏شود در برابر مردم؟ یا بیش از پیش خود بزرگ بین و متکبر و ناشکیبا و حشونت ورز؟

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی