شب هفت آیت الله منتظری

6 دی 1388

زندگی حقوق بشری مشخصاتی دارد. نخستین مشخصه آن است که ذهن از بند تلاش برای رسیدن به قدرت سیاسی و اقتصادی و پلیسی آزاد شده باشد. دیگر مشخصات به خودی خود در پی آن می آید.

آیت الله منتظری مظهر و نماد اینچنین حضور تأثیر گذاری بود. نام و رفتارش در تاریخ تثبیت موازین حقوق بشری ایران نقش بسته است. مهم نیست مراسم سوگواری اش را در هم می ریزند. مهم نیست ورودیه مساجد را بر دوستدارانش می بندند. مهم این است که دریچه قلب مردم ستمدیده ایران از همه طیف های ملی، مذهبی و سکولار یک یک بازگشوده شده تا پیرمرد وارسته ای را که از هوای قدرت مادی دل بریده بود و با وجود درگیری با محدود یت های فقهی، دل به افق های گسترده حقوق بشری سپرده بود، جای دهد.

یادش گرامی باد که به ما آموخت حقوق بشر چندان ضروری و امروزی است که درون بیت یک فقیه عالیقد رشیعه در قم جوانه می زند.

ما به این جوانه مثل تشنه به آب نیازمند بودیم و حضور سبزش را سپاس می داریم .