نامه ا ز ایران

با سلام خدمت شما خانم مهرانگيزكار

من از زبان پسري ايراني براي شما مينويسم. از زبان پسري كه وقتي مي بيند دختران وزنان ايراني هنوز جنس دوم اند ،هنوز شهروند درجه دوم هستند به درد مي آيد و ميگريد. ميگريم از اينكه مي بينم دختر ايراني محروم است از زندگي ، آزادي، پيشرفت . ميگريم از اينكه دختر ايراني بدليل دختر بودنش بايد قرباني جنسش شود و ميگريم از ديگري بودن دختران ايراني. از اينكه به دختران ايراني نه به عنوان انساني آزاد انديش بلكه به عنوان وسيله اي كه براي تامين نيازهاي مردان ساخته شده اند مي نگرند. در كودكي به دختر ايراني ياد ميدهند كه تو جنس دومي ، دختر خوب بودن چنين است وگر نه تو ....

زنان و دختراني كه از حق تحصيل محروم ميشوند چرا كه آنها بايد در اتاق انتظار شوهريابي بمانند چون اين نگرش در بسياري از شهرهاي ايران است كه زنان را به تحصيل چه. نگرشهاي سنتي كه آنها راخفته سركوب مي كند و به حال زنان و دختراني ايراني كه مورد خشونت اجتماعي-خانگي قرار مي گيرند ، ميگريم.

خانم كار

چرا بايد اينچنين شود؟ چرا بايد يك دختر را از حق طبيعي و انساني اش محروم كرد؟ اين همه ظلم وستم در طول تاريخ در حق زن وگرفتن حق زندگي از اومگر بس نيست؟ چرا مسولان جامعه ايراني نميتواند تواناي هاي دختران ايراني را درك كند ؟ خانم كار من شما را به عنوان كسي كه دغدغه اصلي تان تغيير وضعيت زنان ايراني است مي ستايم وتلاش شما را ارج مي نهم. خانم كار چگونه وضعيت زنان ايران را بايد تغيير داد ؟ خانم كار از شما ميخواهم مرا به عنوان پسري ايراني كه قصد دارد زندگي اش راوقف كمك به تغيير وضعيت زنان ايراني كند كمك كنيد. زنان ايراني حقشان است آزاد باشند وآزاده وار زندگي كنند.

با تشکر

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی