نگران کننده است

سلام خانم کار

من همان کسی هستم که در هیدلبرگ مترجم شما بود.
مقاله ی شما با عنوان "نگران کننده است" را خوانده بودم و متأسفانه پیش بینی شما درست از آب درآمد. خانم کار! شما را به خدا یک کاری بکنید! مقاله دوباره بنویسید. در همین رابطه و در ادامه ی مقاله ی قبلی. افرادی دارند با خامی جنبش را منحرف می کنند. جز شما کسی این وضعیت را پیش بینی نکرده بود. ملت روی حرف شما حساب می کند. ما روی شما حساب می کنیم. حالا که دارم اینها را برای شما می نویسم سخت نگرانم و می گریم. ما به این جنبش امیدها بسته ایم، بسته بودیم. خواهش می کنم بنویسید

دختر شما