دیواری که فرو ریخت

مهرانگیز کار

نزدیک می شویم به سالروز انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری ایران. زنان ایرانی چندی پیش از انتخابات برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران توانستند با حجاب رقیق و بدون مزاحمت های امنیتی در خیابانها ظاهر بشوند، سرود و ترانه بخوانند و از آرزوهای خود برای برخورداری از یک زندگی انسانی و در آمیخته با احترام و حقوق با صدای بلند سخن بگویند. پس از اعلام نتایج انتخابات، جهان شاهد بر حضور خاموش، دلاورانه و اعتراضی آنها در کنار و شانه به شانه ی مردان شد. در این حضور خاموش و با شکوه، زنان سیاست رسمی حکومت را که جداسازی افراد دو جنس از یکدیگر در عرصه ی عمومی است در هم ریختند و به اراده ی خود روبروی چشمهای امنیتی دیوار بلندی از ریا و تزویر را فرو ریختند. این دیوار برای همیشه از شالوده لرزید و حکومت نمی تواند آن را بازسازی کند.

آن چهره های با طراوت، امیدوار و پرشور خونین شد. آن انرژی که آزاد شده بود در زندانها به بند کشیده شد. به اندازه ای بیرحمانه که اکنون صدای زنان زندانی و جان باخته و شکنجه شده جامعه ی جهانی را حساس کرده است. زنان توانستند به این بهانه، خود را و کرامت انسانی خود را باز آفرینی کنند. این حضور به صورت ناگهانی روی زمین ایران که خشک و کویری به نظر می رسید سبز نشد. آن در تداوم حضور زنان معترض به حجاب اجباری که مبنای زمانی اش 19 اسفند 1357 است اتفاق افتاد. ریشه های حضور درست در روزگاری زیرزمین ایران تنیده شد که سرکوب زیر نام اسلام و انقلاب را با زنان شروع کردند. هنوز یک ماه از پیروزی آقایان نگذشته بود که زنان مجبور شدند با دست خالی برای پاسداری از ابتدائی ترین حقوق خود به جنگ آنها بروند. زنان البته انقلاب نرم را در ایران شالوده ریختند. آمریکا و اروپا هنوز این انقلاب را کشف نکرده بودند. از اینرو بستر مبارزات بی خشونت را باید در واکنشهای زنان به حجاب اجباری جست و جو کرد.