سخنرانی در روز جهانی حقوق بشر

متن زیر سخنرانی مهرانگیز کار به مناسبت اهداء جایزه کنگره اسلامی امریکا، شورای مذهبی نیو انگلند به وی در روز جهانی حقوق بشر می باشد.

با کمال احترام جایزه کنگره اسلامی آمریکا، شاخه نیو انگلند را که به لحاظ فعالیتهای حقوق بشری به من اهدا شده است می پذیرم و سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشررا به همگان تبریک می گویم .انسان در گذار از دو جنگ مصیبت بار جهانی در سال 1948 بر آن شد تا برای جهان بی جنگ، بی تبعیض و بی خشونت زمینه سازی کند . هریک از سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر در آمیخته است با عشق انسان به انسان و احترام به کرامت انسانی صرفنظر از جنسیت ، مذهب ، وجدان ، نژاد ، قوم ، عقیده و موقعیت اقتصادی . اینک اعلامیه جهانی حقوق بشر 62 ساله شده و ما سالروز آن را جشن گرفته ایم . این هویت حقوق بشری که با آنچه در مواد اعلامیه آمده مشخص شده دستاورد انسان جنگ زده و حرمان زده قرن بیستم است . به سخن دیگر تازگی دارد و نمی توان از این که در بیشتر سرزمین ها نادیده اش می گیرند ناامید شد . عمر ستمگری و خشونت در جهان طولانی است واعلامیه جهانی حقوق بشر این ظلم کهن را به چالش کشیده . بسیار طبیعی است که آهسته و در دراز مدت بتواند جهان را به ذات و طبیعت صلح دوست خود متقاعد کند . جهان مجموعه ای است از دشمنی های دیرینه نژادی ، دینی ، اقتصادی ،قومی ، اعتقادی و جغرافیائی که کینه ها بر جای گذاشته وبه آسانی زیر بار سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشرکه جهان بی کینه و خالی از انتقامجوئی را نوید می دهد نمی رود . اما این که در هر فرصتی ستمدیدگان به این مواد استناد می جویند و در پناه آن دادخواهی می کنند ، پرتو امیدی است که نباید آن را دست کم گرفت . همان نقشه راه است که سرانجام انسان ناچار می شود مسیر حرکت خود را بر پایه آن تعیین کند .

بیشتر کسانی که در اینجا گردهم آمده اند به منطقه ای در جهان تعلق دارند که خبرهای رسیده از آن لحظه به لحظه خشونت بار تر می شود . انفجاربمب ، واکنش های انتحاری ، آوارگی دیرینه سال مردم فلسطین ، احساس ناامنی مردم اسرائیل ، بحران حقوق مدنی و شهروندی در ایران که پس از انتخابات رئیس جمهور در 12 جون 2009 وسعت یافت و کثیری از مردم را زیر فشار گذاشت ، فقر و تنگدستی در کشورهائی که در آمد سرشار نفت دارند و با این حال از توزیع عادلانه ٍثروت و درآمد ملی امتناع می کنند ، و بسیار انواع دیگر ستمگری در منطقه ای که زادگاه ماست بیداد می کند . همه ما اندوه به خون نشستن آرزوهای خود را در این منطقه در سطح جهان به دوش می کشیم و هرکجا هستیم به این امید زنده ایم که زادگاه خود را بازیابیم و آن را هماهنگ با سی ماده اعلامیه حقوق بشر بازسازی کنیم .

اعلامیه به انسان حق داده تا برای برقراری نظم عادلانه ، حقوق بشری و بی خشونت در زیستگاه خود ، هرکجا که باشد تلاش کند . از طرف دیگر به انسان حق داده در محاصره نظمی که حقوق انسانی اورا نقض می کند ، مطیع و گوش به فرمان نباشد و چنانچه آن نظم ، امکانات رشد و بالندگی را برای ساکنان تامین نکند در صدد تغییر نظم با شیوه های مسالمت آمیز بر آید.

اینک ما مردم خاورمیانه دو حق انتخاب پیش رو داریم . یکی آن است که وضع موجود را بپذیریم و دیگر آنکه مواد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر را پیاپی پیش روی سلطه گران و غاصبان سرزمین هامان بگذاریم . واضح است که دومین حق انتخاب را با همه دردسرهایش پذیرفته ایم و به همین دلیل گاهی مجبور می شویم از سرزمینی که به آن عشق می ورزیم دور بمانیم و شبانه روز به هر زبان که میسر می شود 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر رااز راه دور به کمک وسائل ارتباطی امروزی به گوش خشونت ورزان که ما را آواره جهان کرده اند برسانیم .

خاورمیانه را جز به نیروی خود وبه پشتوانه انرژی مثبت اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی توانیم از ظلم و فقر و ناامنی و تحجرگرائی دینی و فرهنگی و سیاسی نجات بدهیم . دلبستگی به این آرمان است که به فعالان حقوق بشر قدرت خطرکردن و ایستادگی می بخشد . برقراری نظم حقوق بشری با حرکتهای خشونت آمیز میسر نمی شود . خوشوقتم در اینجا اعلام کنم که در حال حاضر وکلای مدافع ، زن و مرد ، عزم کرده اند تا برای برقراری این نظم در ایران از پا ننشینند و فقط با بازخوانی اسناد حقوق بشری خواب و رفاه و امنیت شکنجه گران و ستمگران را آشفته ساخته اند . وکلای مبارز از جنس زن در سنگر اعلامیه جهانی حقوق بشرقهرمانانه ایستادگی می کنند .

به امید روزهای بهتر برای انسانی که دیرینه سال است . بسیار جنگ کرده واز آنجا که با جنگ به جائی نرسیده به نظر می رسد اراده کرده است در سایه اعلامیه جهانی حقوق بشر اندکی بیاساید .

مهرانگیز کار
11 دسامبر 2010
بوستون