بخش هفدهم از خاطرات سفر به آفریقای جنوبی


مالما شنبه یکم مارس 2010 در میهمانی که رابرت موگابه رئیس جمهور دیکتاتور زیمبابوه به افتخارش
داده بود ، در محفلی کاملا سیاسی سرود مشهور " بکشید سفیدهای مزرعه دار" را خوانده بود . پس از قتل رهبر سازمان آ دبلیو ب که یک سازمان کهنسال و طرفدار آپارتاید بوده و هست ، همه جا به سرود خوانی مالما رئیس شاخه ی جوانان کنگره ی ملی آفریقا اعتراض شد و آن را انگیزه ی قتل تلقی برشمردند . با نگرانی اعلام کردند سرود بار خشونت را بر ساز و کار سیاسی آفریقای جنوبی که تجربه ی گذار بی خشونت را پشت سر گذاشته تحمیل می کند . این تحمیل را سیاهان ستمدیده اغلب نمی پسندند و سفیدهای آفریقای جنوبی به شدت از آن می ترسند . یاد آور تاریخ خونباری است که پشت سر دارند . سفید ها ی خشمگین بین قتل رهبر سازمان دوستدار آپارتاید و سرودخوانی بی هنگام مالما رایطه ای می دیدند و بر آن می تاختند . بحث ها گسترده شد . مالما در موضع دفاعی قرار گرفت و گفت که این سرود از پیش از تولد او سر زبان ها بوده است . بحث به صورتهای گوناگون ادامه یافت و من در جای یک رهگذر کنجکاو بسیار از آن آموختم .

گفته می شد دیدار رابرت موگابه با مالما با هدف توافق بر انتخاب شیوه های ضد امپریالیستی صورت گرفته است . در این مجموعه البته رفتار خشونت آمیز با سفیدهای آفریقای جنوبی پاره ای از این شیوه ها فهمیده می شد . ابعاد بحث پیاپی تغییر می کرد و از زوایای ومختلف نگریسته می شد . در آفریقای جنوبی بهترین گردن آویز انقلاب بی خشونت ، آزادی بیان است که در شرایط بحرانی آفریقای جنوبی مثل برلیان می درخشد و توریست زخم خورده ای از تبار من را به وجد می آورد . مدیران عقل مدار سیاه پوست که قدر این جواهر را می دانند به داد می رسند . آنها در یک حرکت هماهنگ ، به سرزنش مالما هم نژادی خود می پردازند . رهبران سطوح بالای کنگره ی ملی آفریقای جنوبی بنا بر توصیه ی مراجع سیاسی و قضائی کشور دستور می دهند خواندن این سرود و امثال و نظایر آن در تمام ارگان های حزبی ممنوع بشود و برود به خزانه ی تاریخ تبعیض نژادی و آپارتاید که عمر سیاسی آن سر آمده است . کار به این جا که می رسد مالما جوش می آورد و حرفهائی می زند بر ضد نژاد سفید . او در یک جلسه ی حزبی در آفریقای جنوبی باری دیگر احساسات عاشقانه ی خود را نسبت به این سرود علنی می کند و می گوید : " حال که این سرود با وجود در آمیختگی با جان و دل ما به تبعید رفته است ، مثل هر تبعیدی در هر کجای دیگر غیر از آفریقای جنوبی می توانیم آن را بخوانیم ."

مالما به این بهانه نقطه نظرهای پنهان خود را بر زبان جاری ساخت و بی آن که از نلسون ماندلا حرفی بزند ، میراث او را به چالش کشید . قانون اساسی دموکراتیک را در فهرست دردهای نژاد سیاه جا داد و گفت : " هرگاه می خواهیم از رسانه های زیر کنترل سفیدها حرف بزنیم ، و می خواهیم از دردهای تاریخی خود بگوئیم ، قانون اساسی را مثال می آورند . حال آن که من این قانون اساسی را خوب می شناسم و می دانم از آن رو صفت دموکراتیک به آن داده اند که مالکیت سفیدها بر زمین های زراعی ، و بسیاری منابع و تجهیزات و مراکز مهم اقتصادی را تضمین کرده است ."
قانون اساسی آفریقای جنوبی احترام به مالکیت عموم شهروندان را تضمین کرده و در نتیجه این انقلاب بی خشونت با مصادره ی اموال که چهره ی انقلاب ایران را از همان روزهای اول پیروزی ، با دزدی و غارت اموال لکه دار کرد شباهتی ندارد . مالما از آن رو خشمگین است که قانون اساسی دستها را برای یورش به اموال سفیدها بسته است .
به نظر می رسد مالما به تدریج تحت تاثیر حامیانی مانند رابرت موگابه و جوانهای طرفدارش در شاخه ی جوانان کنگره ی ملی از رئیس جمهور فاصله می گیرد و از او فرمان نمی برد . مالما هر بار که سخن می گوید ، شباهتی آشکار با احمدی نژاد پیدا می کند . جوری از ضدیت با غرب و استعمار حرف می زند که گرسنه ها و ستمدیدگان سیاه پوست آفریقای جنوبی با این شعارها تغذیه می کنند . این تیپ از شخصیت ها دست می گذارند روی نقطه ضعف مردم فقیر و ستمدیده و بی آن که در سبد پر از شعار خود چیزی برای خوردن داشته باشند ، برنامه های کوچک را که می تواند اجرائی بشود و گوشه ای از کار محرومیت زدائی را بگیرد در هم می ریزند . آن قدر حرفهای گنده گنده می زنند و ادعای تغییر جهان را مطرح می کنند که توسعه ی گام به گام و اصلاحات متوقف می شود . تا روزی که مالما آن سرود را خواند ، روابطش با رئیس جمهور به روابط رهبر و احمدی نژاد در ایران 2010 شباهت داشت و پس از آن رابطه شکلهای دیگری به خود گرفت .

مالما بی آن که از گذار بی خشونت صریح انتقاد کند به مردم این داوری را القا می کند که " انقلاب مذاکره ای " سودی برای سیاهان 90 درصدی آفریقای جنوبی در بر نداشته . او عامل زمان را به عمد نادیده می گیرد . او فساد حکومت سیاهان را که خود مهره ای از آن شده است زیر رفتار هیجانی و شعاری پنهان می کند . نوک حمله اش نژاد سفید است . گوئی دزدی سیاهان حاکم از منابع طبیعی و معادن غنی مشروع است . چه اندازه این چشمپوشی از فساد حکومت سیاهان به سیاست های سطوح بالای مدیریتی ایران شباهت دارد . با این تفاوت که مدیران سطح بالا در ایران کانون های قدرت نظامی و سیاسی همسو با خود را به نام اسلام و انقلاب آزاد گذاشته اند تا هر چه می خواهند آن ملت را بچاپند . شباهت ها با ایران در بخش فساد و شعار پراکنی و رادیکاله شدن شعارها زیاد است . اما ایران گذار از استبداد به دموکراسی را هنوز تجربه نکرده . قانون اساسی اش دموکراتیک نیست . حتا در همین شکل غیر دموکراتیک هم به جز اصول تضمین کننده ی قدرت های استبدادی ، بقیه که به رفاه و حقوق مردم مرتبط است متروکه شده است . در آفریقای جنوبی با وجود بسیار زندانیان جرائم عادی ، قتل و دزدی ، حتا یک زندانی عقیده وجود ندارد . مالما و همفکرانش می خواهند آزادی بیان را در هم بریزند . دنبال روزنامه نگارانی از سلسله ی بی اخلاق حسین شریعتمداری می گردند و یک کیهان و بسیاری دنبالچه های آن ، تا فضای بحث را به روی دیگران ببندند و خود بشوند متکلم وحده . این خطری است که آقریقای جنوبی را تهدید می کند . شرایط نا مساعد اقتصادی ابزاری است در دست انحصارگرایان که ممکن است کار را بر آنها آسان کند . اما از نزدیک اگر به صحنه بنگریم ، تفاوت بسیار است . قدرت نیروهای دانشگاهی در آفریقای جنوبی که سالها از آزادیهای آکادمیک بهره برده اند و آزادی بیان را مثل جان شیرین حفظ می کنند غیر قابل توصیف است . بی جهت نیست که مجموعه ی قدرت فاسد ایران از دانشگاه می ترسد و لحظه به لحظه آن را تضعیف می کند . مطبوعات آفریقای جنوبی ناشر تئوری ها و نظرات شخصیت های دانشگاهی است . در مطبوعات ، مالما همان اندازه آزادی بیان دارد که دانشگاهیان . در هر حال نمی شود از این شباهت در گذشت که رادیکال های سیاه و فاسد آفریقای جنوبی می خواهند میراث ماندلا و توتو را که سرمایه ی هنگفت اجتماعی است بر باد بدهند . و متاسفانه مقامات و کانون های قدرت در ایران توانسته اند با قلع و قمع اهل فکر و نظر ، بسیاری سرمایه های اجتماعی را بر باد بدهند . در ایران خطر به همت مدیران سطوح بالای سیاسی تحقق یافته و ایران شده است یک گل آتش که دوست و دشمن از انفجارش می ترسند .

ادامه دارد

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی