یک زن ممنوع الخروج

سلام
لطفا در بیانیه ها و مبارزات بیشتربه تحلیل مسائل زنان ایرانی که طبق قانون حق مسکن، حق کار ، حق سفرشان در ایران در اختیار همسرانشان است بپردازید زنان در ایران از ترس محدود شدن تن به ظلم و خشونت می دهند، مجبور به طلاق و گذشتن از حقوق خود می شوند، در خانه به نوعی زندانی می شوند ، ممنوع الخروج می شوند، تن به چند همسری و روابط نامشروع همسر می دهند و در واقع بعد از ازدواج هیچ حقی برای اداره زندگی شخصی خود ندارند ، طبق قانون زندانی همسر خود هستند و هیچ زنی از این قانون مستثنی نیست حتی یک زن دانشمند 90 ساله!!!!!در واقع زنان ایرانی با جاری شدن خطبه عقد بصورت بالقوه مرد را بعنو ان زندانبان خود انتخاب و قبول می کنند.

با تشکر یک زن ممنوع الخروج و ممنوع از کار توسط همسر

 

Girls Who Flee From Home Are Not Criminals

The Iranian Woman Will Be Unveiled in 2025!

چرا معاون رئیس جمهور در امور زنان مانند فعال حقوق زن عمل می کند

ستایش فقر نکوهش عقل٬ این است برنامه سیاسی حاکمان ایران

آقای ظریف به دخترم تذکر داد که اگر بازگردی اعدام می شوی

احمد زیدآبادی به گناباد می رود، احمدی مقدم و رحیمی کجا؟

مناظره خیالی با فاطمه آلیا

خروج از دایره بسته بومی گرائی

روزی که فعال حقوق زن شدم

مادران ایرانی